PRODUCT FLOORDI.COM

Sơ đồ các loại sàn gỗ, sàn nhựa được phân phối tại Floordi.com

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRODUCT FLOORDI.COM by Mind Map: PRODUCT FLOORDI.COM

1. SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP

1.1. SÀN GỖ TRUNG QUỐC - LAMTON

1.1.1. 8MM

1.1.1.1. BST RUSTIC

1.1.2. 12MM

1.1.2.1. BST HAVANA

1.1.2.2. BST INFINITY

1.1.2.3. SÀN GỖ XƯƠNG CÁ

1.1.2.3.1. BST HERRINGBONE

1.1.2.3.2. BST CHEVRON

1.2. SÀN GỖ NGA - FLOORPAN

1.2.1. 8MM

1.2.1.1. BST BLUE

1.2.1.2. BST ORANGE

1.2.1.3. BST BROWN

1.2.1.4. BST BLACK

1.2.1.5. BST RED

1.2.1.6. BST STONE

1.2.1.7. BST YELLOW

1.2.2. 12MM

1.2.2.1. BST SUNFLOOR

1.2.2.2. BST EMERALD

1.2.2.3. BST RUBY

1.3. SÀN GỖ THỔ NHĨ KỲ ARTFLOOR

1.3.1. 8MM

1.3.1.1. BST URBAN

1.3.1.2. BST REGISTER

1.3.2. 10MM

1.3.2.1. BST NATURAL

1.4. SÀN GỖ MALAYSIA - HILLMAN - 8MM

2. SẢN PHẨM BẢO DƯỠNG

2.1. NƯỚC LAU SÀN - BINGO

2.1.1. NƯỚC LAU SÀN GỖ

2.1.1.1. Bingo Ahsap Mutlu Yuvam

2.1.1.2. Bingo Ahsap Sandal Agaci

2.1.2. NƯỚC LAU SÀN ĐA NĂNG

2.1.2.1. Bingo Fresh Pink Dreams

2.1.2.2. Bingo Fresh My Sweet Home

2.1.2.3. Bingo Fresh Lovely

3. PHỤ KIỆN

3.1. XỐP LÓT SÀN GỖ - Silhero

3.1.1. Silhero EVA20-AF - 2mm

3.1.2. Silhero EVA30-AF - 3mm

3.2. LEN TƯỜNG NHỰA

3.2.1. LEN TƯỜNG SK7613

3.2.2. LEN FILM HÀN QUỐC SK7813

3.2.3. LEN TƯỜNG SK9514

3.3. NẸP SÀN GỖ

3.3.1. NẸP NHÔM

3.3.1.1. NẸP T AL206

3.3.1.2. NẸP L AL207

3.3.1.3. NẸP V AL208

3.3.2. NẸP NHỰA

3.3.2.1. Nẹp T

3.3.2.2. Nẹp F

3.3.2.3. NẸP CT

4. SÀN THỂ THAO - SPORTFLOR

4.1. SÀN ĐA NĂNG

4.2. SÀN PHÒNG GYM

5. SÀN GỖ TỰ NHIÊN - EKOGREEN ENGINEERED

5.1. SÀN GỖ SỒI

5.2. SÀN GỖ ÓC CHÓ

5.3. SÀN GỖ TRE

5.4. SÀN GỖ XƯƠNG CÁ WALNUT

5.5. SÀN GỖ EKOFINE MOCHA

6. SÀN GỖ NGOÀI TRỜI - SKYWOOD

6.1. SÀN NGOÀI TRỜI ( WPC DECKING)

6.1.1. HOLLOW SERIES

6.1.1.1. Rosewood

6.1.1.2. Driftwood

6.1.1.3. Burmese Teak

6.1.2. SOLID SERIES

6.1.2.1. Rosewood

6.1.2.2. Driftwood

6.1.2.3. Burmese Teak

6.2. TẤM ỐP TRẦN - ỐP TƯỜNG NGOÀI TRỜI

6.2.1. TẤM ỐP NGOÀI TRỜI (WPC Wall Cladding)

6.2.1.1. 173mm Series

6.2.1.1.1. Rosewood

6.2.1.1.2. Driftwood

6.2.1.1.3. Burmese Teak

6.2.1.2. 128mm Series

6.2.1.2.1. Rosewood

6.2.1.2.2. Driftwood

6.2.1.2.3. Burmese Teak

6.2.2. NẸP GÓC KẾT THÚC (WPC Outdoor L-Angle)

6.2.2.1. Rosewood

6.2.2.2. Driftwood

6.2.2.3. Burmese Teak

6.3. TẤM ỐP TRẦN - ỐP TƯỜNG TRONG NHÀ

6.3.1. LAM SÓNG ỐP TRẦN, ỐP TƯỜNG (PVC Wall Decking)

6.3.1.1. Okoume

6.3.1.2. Nutmeg

6.3.1.3. Golden Teak

6.3.2. LAM TRANG TRÍ TRẦN (PVC Ceiling Deck)

6.3.2.1. Okoume

6.3.2.2. Nutmeg

6.3.2.3. Golden Teak

6.3.3. TẤM ỐP TRẦN, ỐP TƯỜNG (PVC Ceiling Strip)

6.3.3.1. Okoume

6.3.3.2. Nutmeg

6.3.3.3. Golden Teak

6.3.3.4. Golden Pine

6.3.4. NẸP V NEP GÓC - PVC L-Angle

6.3.4.1. Okoume

6.3.4.2. Nutmeg

6.3.4.3. Golden Teak

6.3.4.4. Golden Pine

6.3.5. NẸP KẾT THÚC CHO TẤM ỐP (PVC Lining Indoor)

6.3.5.1. Okoume

6.3.5.2. Nutmeg

6.3.5.3. Golden Teak

6.3.5.4. Golden Pine

6.3.6. KHUNG XƯƠNG CHO LAM SÓNG

6.4. THANH LAM TRANG TRÍ

6.4.1. Lam trang trí chữ nhật (Louver)

6.4.1.1. Driftwood

6.4.1.2. Burmese Teak

6.4.1.3. Rosewood

6.4.2. Lam trang trí vát cạnh (Louver S)

6.4.2.1. Driftwood

6.4.2.2. Burmese Teak

6.4.2.3. Rosewood

6.5. PHỤ KIỆN SÀN NGOÀI TRỜI

6.5.1. THANH KẾT THÚC (WPC Outdoor EndCap)

6.5.1.1. 50mm Series

6.5.1.1.1. Rosewood

6.5.1.1.2. Driftwood

6.5.1.1.3. Burmese Teak

6.5.1.2. 90mm Series

6.5.1.2.1. Rosewood

6.5.1.2.2. Driftwood

6.5.1.2.3. Burmese Teak

6.5.2. CHỐT LIÊN KẾT (Fastener)

6.5.3. KE SẮC BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC (Metal Start-End Clip)

6.5.4. THANH ĐÀ GỖ NGOÀI TRỜI (Batten)

7. SÀN NHỰA

7.1. SÀN NHỰA HÈM KHÓA - AMAZFLOOR - 4MM

7.2. SÀN NHỰA DÁN KEO - DONGWHA - 3MM