Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CỔ ĐÔNG by Mind Map: CỔ ĐÔNG

1. Cơ sở nền tảng về cổ đông

1.1. Khái niệm

1.1.1. Cổ đông là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một CTCP.

1.2. Phân loại

1.2.1. Cổ đông sáng lập

1.2.2. Cổ đông đặc biệt

1.2.3. Cổ đông ưu đãi

1.2.4. Cổ đông thường

1.3. Quyền lợi và bảo vệ quyền lợi của cổ đông

1.3.1. Lợi ích từ quyền kiểm soát

1.3.2. Lợi ích từ cổ tức

1.3.3. Lợi ích từ gia tăng giá trị cổ phần

2. Quyền của cổ đông

2.1. Quyền biểu quyết và quyền yêu cầu hủy quyết định của ĐHCĐ

2.2. Quyền được nhận cổ tức

2.3. Quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán, chuyển nhượng cổ phần và yêu cầu công ty mua lại cổ phần

2.4. Quyền được tra cứu, nhận các thông tin về công ty

2.5. Quyền của cổ đông khi thanh lý công ty

2.6. Quyền đề cử người vào HĐQT và BKS

2.7. Quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ

2.8. Một số quyền chủ yếu khác

2.8.1. Khởi kiện nhân danh công ty

2.8.2. Yêu cầu BKS kiểm tra khi cần thiết

3. Bảo vệ các quyền của cổ đông

3.1. Bảo đảm bởi Luật Doanh Nghiệp

3.2. Bảo đảm bởi hệ thống luật pháp

3.3. Bảo vệ bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3.4. Các tổ chức phi chính phủ trong việc bảo vệ quyền của cổ đông

3.5. Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của công ty

3.6. Hoạt động của cổ đông và hành động tập thể

3.7. Thỏa ước cổ đông

4. Nghĩa vụ của cổ đông

4.1. Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các cổ phần đăng ký mua

4.2. Nghĩa vụ đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của công ty

4.3. Các nghĩa vụ khác

4.3.1. Chấp hành nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

4.3.2. Tuân thủ các quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ công ty

4.3.3. Chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hiện hành vi vi phạm Pháp luật