Java Core

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Java Core by Mind Map: Java Core

1. Design Patterns

1.1. What?

1.1.1. Là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, nó khá quan trọng và mọi lập trình viên muốn giỏi đều phải biết

1.2. Why?

1.2.1. Design Pattern giúp bạn tái sử dụng mã lệnh và dẽ dàng mở rộng.

1.3. When?

1.3.1. - Khi bạn muốn giữ cho chương trình của mình thực sự đơn giản. - Việc sử dụng các design pattern sẽ giúp chúng ta giảm được thời gian và công sức suy nghĩ ra các cách giải quyết cho những vấn đề đã có lời giải.

1.4. Phân loại

1.4.1. Creational Pattern

1.4.1.1. Factory Method

1.4.1.2. Abstract Factory

1.4.1.3. Builder

1.4.1.4. Prototype

1.4.1.5. Singleton

1.4.2. Structural Pattern

1.4.3. Behavioral Pattern