พหุปัญญา ของ ณดา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พหุปัญญา ของ ณดา by Mind Map: พหุปัญญา ของ  ณดา

1. นักกีฬา

2. ครูพลศึกษา

3. นักบำบัด

4. อาชีพ

5. กายภาพบำบัด

6. วิชาเรียน

7. พลศึกษา

8. นิเวศวิทยา

9. ด้านร่างกายการเคลื่อนไหว

10. ด้านการรับรู้และเข้าใจตนเอง

11. อาชีพ

11.1. นักแสดง

11.2. จิตแพทย์

11.3. นักจิตวิทยา

12. วิชาเรียน

12.1. การตลาด

12.2. จิตวิทยา

12.3. มนุษยวิทยา