PHÂN BIỆT SEND & INSERT EFFECTS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÂN BIỆT SEND & INSERT EFFECTS by Mind Map: PHÂN BIỆT SEND & INSERT EFFECTS

1. INSERT EFECTS

1.1. Tác động trực tiếp lên tín hiệu gốc

1.2. Ví dụ : mình thường sử dụng cho SIDECHAIN effects ( Kickstart - LFO tools...)

2. SEND EFFECTS

2.1. Tín hiệu gốc vẫn được giữ nguyên và được cộng thêm được hiệu ứng của effects đó

2.2. Ví dụ : mình thường dùng REVERB & DELAY trên kênh send