УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ by Mind Map: УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ

1. Сутність та складові страхового маркетингу.

1.1. Предметом дослiдження страхового маркетингу є попит та пропозицiя страхового ринку.

1.2. Метою маркетингу страхування як фiнансової послуги є оптимiзацiя руху фiнансових ресурсiв страховикiв та страхувальникiв.

1.3. Маркетинговий комплекс : страховi послуги, цiни (страховi тарифи), методи розповсюдження та просування страхової послуги.

2. Страховий продукт як основний елемент страхового маркетингу.

2.1. Споживча вартiсть. Мiнова вартiсть

2.2. Базовий страховий продукт. Додатковi послуги. Супровiд страхового продукту.

2.3. Послуги з управлiння страховим фондом. Послуги з iнвестування резервiв. Додатковi послуги.

2.4. Iнверсiя виробничого циклу.

2.5. Соцiально-економiчнi та правові умови.

2.6. Суспiльно-соцiальна значимiсть страхування.

2.7. Страхування як послуга має ряд ознак, якi характернi для послуг взагалi.

2.8. Нездатнiсть до зберiгання.

3. Завдання та функцii служби маркетингу страхової компанiї.

3.1. Дослiдження ринку в цiлому або його окремих сегментiв; Формування вимог до страхових продуктiв, виходячи з потреб ринку;

3.2. iнформацiйна та рекламна пiдтримка процесу просування страхових продуктiв; Вибiр активiзацi реалiзацiї;

3.3. Оцiнка ефективностi маркетингових заходiв.

3.4. Основною функцiєю оперативного маркетингу є практична реалiзацiя розробок стратегічного маркетингу.

3.5. Макрооточення:

3.5.1. демографiчний аспект, економiчний аспект, екологiчний аспект, технологiчний аспект, полiтичний аспект, культурний аспект.

3.6. Безпосереднє оточення:

3.6.1. Ринки. Споживачi.