Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIẾN HẢI by Mind Map: TIẾN HẢI

1. H

2. HỌC THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

2.1. NGÀY 1

2.1.1. BUỔI SÁNG

2.1.2. BUỎI CHIỀU

2.1.3. BUỔI TỐI

2.2. NGÀY 2

2.2.1. BUỔI SÁNG

2.2.2. BUỔI CHIỀU

2.2.3. BUỔI TỐI

3. MỤC TIÊU

3.1. TẠO TRANG WEB

3.2. TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU RIÊNG

3.3. XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG

3.4. CỘNG ĐỒNG MẠNG

3.5. KẾ HOẠCH LÀM WEB