ระบอบการเมืองของสหรัฐฯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบอบการเมืองของสหรัฐฯ by Mind Map: ระบอบการเมืองของสหรัฐฯ

1. โครงสร้างทางการเมืองของสหรัฐฯ

1.1. ฝ่ายบริหาร

1.1.1. มีประธานาธิบดี เป็นประมุขและเป็นหัวหน้ารัฐบาล ได้รับเลือกจากการเลือกตั้งทั่วไป

1.2. ฝ่ายนิติบัญญัติ

1.2.1. วุฒิสภา

1.2.2. สภาผู้แทนราษฎร

1.3. ฝ่ายตุลาการ

1.3.1. ศาลชั้นต้น

1.3.2. ศาลอุทธรณ์

1.3.3. ศาลฎีกา

2. การเลือกตั้งสหรัฐฯ

2.1. กระบวนการสรรหาตัวแทนพรรคการเมือง

2.2. กระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

3. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เป็นประธานาธิบดี

3.1. ต้องเป็นบุคคลที่ถือกำเนิดเป็นชาวอเมริกัน

3.2. มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

3.3. อยู่ในอเมริกาติดต่อกันอย่างน้อย 14 ปี

4. มีแนวคิดหลัก 2 ข้อ

4.1. ประเทศใหม่ สังคมใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

4.2. วางกฎเกณฑ์ใหม่ในเรื่องต่างประเทศ , เน้นปกป้องสิทธิ-เสรีภาพระหว่างประเทศ ซึ่งมาจากแนวคิดทางการเมืองเดิมของยุโรป