Fogalmi fejlődést, fogalmi váltás segítő pedagógiai módszerek, alapelvek (Korom Erzsébet és Nagy ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fogalmi fejlődést, fogalmi váltás segítő pedagógiai módszerek, alapelvek (Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2012): Természettudományos ismeretek megértését segítő program az 5−6. évfolyamon. Iskolakultúra, 22. 2. sz. 3−16.) by Mind Map: Fogalmi fejlődést, fogalmi váltás segítő pedagógiai módszerek, alapelvek (Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné (2012): Természettudományos ismeretek megértését segítő program az 5−6. évfolyamon. Iskolakultúra, 22. 2. sz. 3−16.)

1. Alapelvek

1.1. A tanuló aktív résztvevő.

1.2. A tanuló korábbi elkpzelései a világ jelenségeiről, melyekkel értelmezi az őt körülvevő világot.

1.3. A tanulók előzetes tudása az új ismeretek elsajátításának alapja.

1.4. A meglévő tudás és az iskolában elsajátított ismeret kölcsönhatásának több kimenetele lehetséges:

1.4.1. Hiányzik a kapcsolódási pont=elutasítja/elszigetelten kezeli/eltorzítja az új ismeretet.

1.4.2. A tanult fogalmak szervesen kapcsolódnak a korábbi ismeretekhez=a megértés több szinten valósulhat meg, ezért a megértés eltérő mélységú lehet.

1.5. Tévképzetek: bizonyos témákban azonos tévképzetek fordulnak elő kortól, nemtől, nemzetségtől függetlenül.

1.6. A tanulók elképzelései gyakran párhuzamba állíthatók a tudomány történetében korábban elfogadott, de mára már meghaladott nézetekkel.

1.7. A tanulás nem kizárólag kumulatív folyamat, a tanulás során minőségi változásokra is szökség van.

1.8. A fogalmi fejlődés hosszú folyamat, a fogalmi rendszer többszöri átrendeződését igényli.

2. A tanár és a tanuló szerepe:

2.1. A tanár feladata:

2.1.1. nem leadja az anyagot, hanem segíti a tanulót abban, hogy gondolkodjon

2.1.2. megismeri a dikákok előzetes tudását, ismeretei

2.1.3. lehetőséget ad a diákoknak, hogy átgondolják saját ismereteiket, és megvitassák azokat társaikkal

2.1.4. olyan feladatokat alkalmaz, ami a tanulókat az imsereteik rendszerezésére, aktív használatára ösztönzi

2.1.5. ösztönzi a diákjait arra, hogy hipotéziseket állítsanak fel és igazolják vagy cáfolják azokat

2.1.6. fontos hogy nyomon kövesse a tanulók fogalomrendszerének változását

2.2. A tanuló feladata:

2.2.1. aktív résztvevők a tanulásban

2.2.2. elgondolkodik bizonyos jelenségek magyarázatán, megfogalmazza saját elképzeléseinek magyarázatát, gondolkodik saját tudásáról, ismereteiről

2.2.3. társaival közösen dolgozik, közösen old meg feladatokat

2.2.4. megfigyeléseket végez, kísérletezik

3. A program tartalma, módszerei:

3.1. könnyen beilleszthető a mindennapos tanításba

3.2. elegendő szabadságot biztosít a tanárnak felhasználás során

3.3. illeszkedik a NAT által megfogalmazott célokhoz, tartalmakhoz

3.4. illeszkedik a forgalomban lévő természetismereti tankönyvek anyagához

3.5. A program a hagyományos tanítást a következőkkel egészíti ki:

3.5.1. a tanulók előzetes ismereteinek feltárása

3.5.2. a tanulói vélemények megismerése, tudatosítása, ütköztetése

3.5.3. kognitív konfliktus keltése, a tanulói és a tudományos nézetek ütköztetése megfigyelések, kísérletek révén

3.5.4. tudománytörténeti ismeretek össszehasonlítása a tanulói elképzelésekkel

3.5.5. az ismeretek tanulását, a fogalmi rendszer kiépülését segítő gondolkodási képességek műveletének gyakorlása

3.6. Tanári segédanyag

3.6.1. minden témakör elején fogalmi térkép

3.6.2. minden témakörnél leckékre lebontva szerepelnek a módszertani javaslatok

3.6.3. bejelölték azokat a feladatokat, amelyek a tanulói segédanyagban is szerepelnek

3.6.4. tartalmazza a témakörök tanításának célját

3.6.5. a kialakítandó fogalmak rendszerét

3.6.6. az egyes témák esetében az elsajátítandó tudást, az előfeltétel-tudást, a téma által előkészített fogalmakat

3.6.7. összefüggéseket; a megértési problémákat, tévképzeteket és azok lehetséges okait

3.6.8. a tananyag megértését segítő és elsajátításának ellenőrzését szolgáló kérdéseket, feladatokat

3.6.9. a témakör ismereteinek rendszerezését megvalósító feladatokat

3.6.10. szerepelnek benne a tanulói feladatokhoz tartozó megoldások

3.7. Tanulói segédanyag:

3.7.1. témakörönként, a tananyag-feldolgozás sorrendjében tartalmazta a megoldandó feladatokat

3.7.2. üres oldalakat is szerepelnek benne, ezeket a tanulók szabadon használhatnak: készíthetnek ide a feladatok megoldásához kapcsolódó jegyzeteket

3.7.3. teljes egészében részét képezi a tanári segédanyagnak