ฟังก์ชัน(Function)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ฟังก์ชัน(Function) by Mind Map: ฟังก์ชัน(Function)

1. ความหมาย

1.1. ฟังก์ชัน คือ ส่วนของโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อให้สามารถทำางานได้อย่างใดอย่างหนึ่งตาม ความต้องการ

1.2. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.2.1. ฟังก์ชันที่มาพร้อมกับ python ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้เลยโดยผ่านทางโมดูล

1.2.2. ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นใช้เอง

2. ประโยชน์ของฟังก์ชัน

2.1. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย สะดวก

2.2. เขียนโปรแกรมสั้นลง

3. การสร้างฟังก์ชัน

3.1. เขียนด้วยคำขึ้นต้นว่า def และตามด้วยชื่อฟังก์ชัน ตามที่ต้องการให้ทำหน้าที่ จากนั้นให้ระบุชื่อตัวแปร สำหรับต้องการให้เป็นอาร์กิวเมนต์ ซึ่งอยู่ภายในวงเล็บ ตัวแปรอาจมีมากกว่า 1 ตัวแปรก็ได้

3.2. รูปแบบ

3.2.1. def functionName(arguments): function_suite return [expression]

4. การเรียกใช้ฟังก์ชัน

4.1. เรียกใช้จากโปรแกรมเดียวกัน

4.2. เรียกใช้จากฟังก์ชันอื่นๆ