การเปลี่ยนของเครือข่ายไร้สาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนของเครือข่ายไร้สาย by Mind Map: การเปลี่ยนของเครือข่ายไร้สาย

1. 1G

1.1. ยุคของโทรศัพท์เครื่อนที่และเครือข่ายไร้สายแบบแอนะล็อก (analog signal) โทรศัพท์มีขนาดใหญ่ สื่อสารด้วยเสียง ไม่สารถเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้

2. 3G

2.1. ยุคที่เน้นการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและรับส่งข้อมูลมัลติมิเดียได้

3. 2G

3.1. ยุคแรกของโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สายแบบดิจิทัล ( digital signal ) โทรศัพท์มีขนาดเล็กมีจอภาพสามารถส่งข้อความและไฟล์ภาพขนาดเล็กได้

4. 4G

4.1. ยุคของเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงสามารถรับส่งข้อมูลชนิดต่างๆ ที่มีปริมมาณมากได้อย่างรวดเร็ว เช่น วิดิทัศน์ที่มีความเร็วละเอียดสูง

5. 5G

5.1. ยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถรับส่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็วและทันที การเชื่อมต่อมีความเสถียร