ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ by Mind Map: ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ

1. Інноваційність виробничо-трудової сфери

2. Об’єктивна складова

2.1. Регіонально-галузеві умови господарювання

2.1.1. Екологічний стан у регіоні

2.1.2. Економічний розвиток промисловості

2.1.3. Стан ринку праці регіону

2.1.4. Стан соціальної інфраструктури

2.2. Можливості підприємств за результатами господарювання

2.2.1. Результати використан-ня матеріа-льних, фінансових, людських ресурсів

2.2.2. Результати інвестиці-ної та інновацій-ної діяльності

3. Суб’єктивна складова

3.1. Сприйняття працівниками ЯТЖ за:

3.1.1. умовами праці у внутрішньому середовищі

3.1.2. соціальним забезпеченням

3.1.3. матеріальним і нематеріальним заохоченням

3.1.4. умовами праці у зовнішньому середовищі

4. Основні умови формування

4.1. Гідне місце роботи та соціальна корисність праці

4.2. Гарантії зайнятості та можливість професійного зростання

4.3. Забезпечення можливості працівникам користуватися соціально-побутовою інфраструктурою підприємства

4.4. Участь персоналу в управлінні та прийнятті важливих рішень

4.5. Сприятливий соціально-психологічний клімат та порозуміння у трудовому колективі

4.6. Соціальний та правовий захист працівників

4.7. Безпечність та комфортність умов праці

4.8. Справедлива та належна трудова винагорода

4.9. Можливості самореалізації, а також професійного та особистісного розвитку в процесі праці

5. Загальні принципи

5.1. Концептуальність

5.2. Інтегративність

5.3. Цілепокладання

5.4. Керованість

5.5. Двоїстість суб’єктивно - об’єктивної оцінки індикаторів ЯТЖ

5.6. Кумунікативність

5.7. Перманентність

5.8. Системна компетентність

5.9. Соціальний діалог і партнерство

5.10. Інформативність у прямих і зворотних зв'язках

5.11. Соціально-правовий захист

6. Специфічні принципи

6.1. Гідна матеріальна винагорода

6.2. Забезпечення гарантованої, стабільної зайнятості

6.3. Безперервність професійно-кваліфікаційною навчання

6.4. Створення сприятливих, безпечних умов праці

6.5. Сприятливий соціально-психологічний клімат

6.6. Демократизація відносин соціального партнерства

6.7. Змістовність трудового процесу

6.8. Виробнича мобільність, можливість використання особистих здібностей

6.9. Соціалізація виробничо-трудової системи

6.10. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу