ความรู้&คุณธรรมในอาชีพต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้&คุณธรรมในอาชีพต่างๆ by Mind Map: ความรู้&คุณธรรมในอาชีพต่างๆ

1. อาชีพทนายความ

1.1. ว่าความให้ผู้ว่าจ้าง

1.2. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

2. อาชีพค้าขาย

2.1. การบริหาร

2.2. การตลาด

2.3. เศรษฐศาสตร์

2.4. บัญชี

3. อาชีพชาวนา

3.1. ความรู้ด้านทฤษฎี

3.2. ความรู้การปฏิบัติ

4. คุณธรรมอาชีพล่าม

4.1. ซื่อสัตย์และถูกต้อง

4.2. เคารพผู้อื่น

4.3. นำความรู้ที่มีมาช่วยเหลือกันและกัน

4.4. นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

5. นักพฤกษศาสตร์

5.1. ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช

5.2. พฤกษศาสตร์มีขอบเขตการศึกษาที่กว้างขวางครอบคลุมตั้งแต่พืช สาหร่าย และเห็ดรา

5.3. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างกลุ่มต่างๆ

6. อาชีพสถาปนิกหรือนักออกแบบ

6.1. นักคิดนักแก้ปัญหา

6.2. ใช้กระบวนการทางความคิดผมซึ่งมีความหมายกับอาชีพนี้

6.3. ทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจ

6.4. แรงบันดาลใจคือดินสอ

7. คุณธรรมสถาปนิกหรือนักออกแบบ

7.1. จริยธรรมในสถาปนิกหรือนักออกแบบ

7.1.1. ห้ามทำอะไรที่เสื่อมแก่ “เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ”

7.1.2. ห้ามโฆษณาใดๆ “ซึ่งการประกอบวิชาชีพสถาปนิก”

7.1.3. ห้ามใช้แบบที่ออกแบบให้คนอื่นแล้ว ยกเว้นแต่เจ้าของแบบเดิมอนุญาต

7.1.4. ไม่ควรเช็คงานสถาปนิกอื่น เว้นแต่ทำตามหน้าที่และสถาปนิกอื่นนั้นทราบก่อน

7.1.5. ไม่แย่งงานสถาปนิกอื่น (ไม่ทำงานที่สถาปนิกอื่นกำลังทำอยู่)

7.1.6. ไม่หางานโดยลดหรือประกวดค่าแบบ

7.1.7. ไม่ใช้ตำแหน่งหรืออิทธิพล หรือให้ค่าคอมมิชชั่น เพื่อให้ได้งานออกแบบ

7.1.8. ปกปิดความลับของแบบลูกค้าตนและไม่ลอกแบบผู้อื่น

7.1.9. ไม่ทำลายชื่อเสียงสถาปนิกอื่น

7.1.10. ห้ามกินค่าคอมมิชชั่น ซองขาวหรือค่าสเปค

7.1.11. ไม่รับเหมาก่อสร้าง

8. อาชีพนักบัญชี

8.1. ผู้ออกเอกสาร

8.2. ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

8.3. ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูล

8.4. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบบัญชี

9. คุณธรรมนักบัญชี

9.1. จริยธรรมนักบัญชี

9.1.1. ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ

9.1.2. เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในรายงานที่ต้องนำส่งหน่วยงานกำกับดูแลปฏิบัติตามกฎหมาย

9.1.3. รายงานให้ทราบถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในและการไม่ปฏิบัติตามแบบ

10. คุณธรรมทนายความ

10.1. จริยธรรมทนายความ

10.1.1. ปฏิบัติตนในศาลต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยทั้งความประพฤติ การพูดจา พึงกระทำด้วยความระมัดระวัง

10.1.2. หากคดีใดตนไม่ทราบข้อเท็จจริงก็ไม่สมควรที่จะรับ

10.1.3. ไม่ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนตามอัตภาพ

11. อาชีพคนขับรถ

11.1. ขับรถให้นายจ้าง

11.2. ใช้เพียงแรงงาน และกำลังกายของตนเอง

11.3. มีสมาธิในการทำงาน จิตใจแน่วแน่ และกล้าตัดสินใจ

12. คุณธรรมอาชีพคนขับรถ

12.1. เป็นอาชีพที่สุจริต

12.2. เป็นอาชีพที่สุจริต

12.3. มีภูมิคุ้มกัน

12.4. ช่วยเหลือผู้อื่นในการไปส่งผู้คนในแต่ละสถานที่

13. อาชีพช่างตัดผม

13.1. ทำอาชีพหลักในการตัด ตกแต่ง เตรียม และโกนทรงผมของผู้ชายทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

13.2. ใช้แรงงานตนเองตามกำลัง และความสามา

14. คุณธรรมอาชีพช่างตัดผม

14.1. ประกอบอาชีพสุจริต

14.2. ช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นมั่นใจในตนเองมากขึ้น และความสามารถที่มีอยู่

14.3. มีสติปัญญาในการตัด ตกแต่งทรงผมให้ผู้ที่มาใช้บริการ

15. คุณธรรมนักพฤกษศาสตร์

15.1. นำความรู้ใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิต

15.2. เป็นอาชีพสุจริต

16. อาชีพล่าม

16.1. ได้รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมชาติของตน

16.2. ได้เผยแพร่ความดีงามประเทศตน

17. คุณธรรมอาชีพชาวนา

17.1. ความขยัน

17.2. ความอดทน

18. คุณธรรมอาชีพค้าขาย

18.1. ความซื่อสัตย์

18.2. ความรอบคอบ

18.3. ความขยัน