Llojet e rrjeteve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Llojet e rrjeteve by Mind Map: Llojet  e rrjeteve

1. Rrjeti kompjuterik mund te klasifikohet Sipas marrdhenieve funksionale qe ekziston ndermjet elementeve perberese te tij. Sipas arikitektures ,rrjetet ndahen ne :

2. Topologjia tree. Eshte nje rrjet me kosto te ulet. Gjithashtu nese nje njyje deshton atehere rrjeti bie duke u ndare ne dege.

3. Topologjia Ring. Numri I kabllove qe nevojitet eshte I vogel she ndermjet saj gjendet difekti ne rrjet . Gjithashtu nje difekt ne nje kabllo prish gjithe rrjetin

4. C) rrjeti metropolitan arena network, MAN

5. B) rrjeti local arena network, LAN

5.1. A) rrjeti personal arena network, PAN .

6. Peer-to-peer

7. Mbajtja e te dhenave ne Menyre centralizuar ofron siguri. Gjithashtu shton rrezikun e mbingarkeses se sistemit .

8. Eshte e lehte per t'u instaluar dhe nuk kerkon shume kabllo. Gjithashtu nese Kablloja kryesore peson demtime atehere rrjeti nuk eshte funksional.

9. Perpunon informacion ne Menyre te bearabarte. Gjithashtu ka mangesi si : nuk ofron siguri nga qendra dhe nuk siguron backup-in e sedareve .

10. Topologjia e nje rrjeti pershkruan formen apo strukuren e rrjetit. Ajo percakton lidhjen midis kompjuterit dhe pajisjeve te tjera periferike ne Menyre te tille qe ato te formojne nje rrjet m

11. Klasifikimi I rrjeteve Sipas mbulimit se zones mbulimit .

12. Klasifikimi i rrjeteve sipas artikitektures.

12.1. Klient-server

13. Klasifikimi i rrjeteve Sipas topologjise.

13.1. Topoligjte

13.1.1. Topologjia Star

13.1.1.1. Eshte e lehte per t'u instaluar per te shtuar dhe per te hequr kompjutra. Gjithashtu kerkon shume kabllo ne gjatesi3.

13.1.2. Topologjia Bus

13.1.2.1. Topologjia Mesh. Eshte nje rrjet I sigurt. Gjithashtu eshte nje rrjet me kosto te lart instalimi.

14. D) rrjeti I gjere ( wide arena network, WAN