ความสัมพันธ์ระหว่าง 5G กับศาสตร์อื่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสัมพันธ์ระหว่าง 5G กับศาสตร์อื่น by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่าง 5G กับศาสตร์อื่น

1. ความรู้วิทยาสาสตร์การคำนวณ

1.1. เทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมลู

2. ความรู้วิทยาศาสตร์

2.1. ช่วงคลื่นความถี่

3. ความรู้วิศวกรรมศาสตร์

3.1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3.2. การติดต่อสื่อสารข้อมลูผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต