TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC by Mind Map: TIN HỌC LÀ MỘT    NGÀNH KHOA HỌC

1. Sự hình thành và phát triển của tin học

1.1. Năm 1942, chiếc máy tính điện tử đầu tiên ra đời.Tốc độ xử lý 5000 phép tính/s.

2. Đặc tính và vai trò của máy tính điên tử

2.1. Vai trò Là một công cụ lao động do con người sáng tạo ra để trợ giúp trong công việc, hiện không thể thiếu trong kỉ nguyên thông tin và ngày càng thêm nhiều khả năng kì diệu.

2.2. Đặc tính