bussiness work

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
bussiness work by Mind Map: bussiness work

1. các loại hình doanh nghiệp

1.1. các mô hình doanh nghiệp

1.1.1. nhỏ gọn và đơn giản

1.1.2. công ty tư nhân

1.1.3. công ty đại chúng

1.1.4. công ty đa quốc gia

1.1.5. nhượng quyền

1.1.6. lĩnh vực phi lợi nhuận

1.2. công ty khởi nghiệp

1.3. mụa và bán doanh nghiệp

1.4. ai là ai

1.5. cấu trúc doanh nghiệp

1.6. nhân sự

2. tài chính

3. bán hàng và marketing

4. vận hành và sản xuất