Оқу тапсырмалары - білім алушының аудиторияда, лабораторияда немесе басқа жағдайларда өз бетінше ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Оқу тапсырмалары - білім алушының аудиторияда, лабораторияда немесе басқа жағдайларда өз бетінше орындауы керек қандай да бір мәселені зерттеу бойынша белгіленген жұмыс көлемі. by Mind Map: Оқу тапсырмалары - білім алушының аудиторияда, лабораторияда немесе басқа жағдайларда өз бетінше орындауы керек қандай да бір мәселені зерттеу бойынша белгіленген жұмыс көлемі.

1. Топтық немесе жеке болуы мүмкін

2. Практикалық тапсырмалар

2.1. Студенттің лекция барысында және өзіндік жұмыс барысында алған білімдерін дамытуға ықпал ететін, теория мен практиканың байланысын қамтамасыз етеді.

2.1.1. ЕРЕКШЕЛІГІ: білім алушылар қызметінің айқын тәжірибелік бағыттылығы

2.1.1.1. Тапсырмалар жүйесі: бақылау-тапсырмалар, оқу-жаттығу сипатындағы тапсырмалар,жеке кәсіби қасиеттер рефлексиясына арналған тапсырмалар

3. Семинарлар

3.1. Студенттің өз бетінше оқуынан тұратын, реферат не баяндама, т.б. түрінде материалдарды рәсімдеуден тұратын оқу процесін ұйымдастыру нысаны.

3.1.1. ЕРЕКШЕЛІГІ: теориялық мәселелерді талқылаудың жоғары деңгейі, ұйымдастырушылық жұмыс көлемінің артуы.

3.1.1.1. Тапсырмалар жүйесі: әңгіме, семинар-диспут, пікірталас, ойлау дербестігіне арналған жаттығулар, коллоквиум, жазбаша бақылау жұмыстары, т.б.

4. СӨЖ

4.1. Студенттің танымдық іс-әрекетінің әртүрлі нысандарын, аналитикалық қабілеттерін, оқу еңбегін тиімді ұйымдастыру біліктері мен дағдыларын, оқу материалын шығармашылық қабылдау мен ұғынуды дамытатын оқытуды ұйымдастырудың нысаны.

4.1.1. ЕРЕКШЕЛІГІ: студенттің дербестігі, қарастырылған мәселе бойынша жеке көзқарастың қалыптасуы.

4.1.1.1. Discovery Learning, Independent Study, Self-Directed Learning

5. Деңгейлік тапсырмалар

5.1. Студенттерге өз таңдауы бойынша, өздері үшін "сәттілік баспалдағын" құруға және алынған білімдерді болжауға, кешендік тексеруге, білімді шығармашылық қолдануға мүмкіндік береді.

5.1.1. ЕРЕКШЕЛІГІ: пәнге деген қызығушылықтың артуы, білім сапасының артуы, білім алушының жекебастылығын (индивидуальность) сақтайды және т.б.

6. Оқу тапсырмаларын құрастыру

6.1. 1. Әр тапсырманың шартын нақты жазып, қосымша түсініктемелер беру

6.2. 2. Тапсырмалардың күрделілік деңгейін сақтау.

6.3. 3. Біртипті тапсырмалардың болмауы

6.4. 4. Тапсырмалардың оқу мақсаттарымен байланысы болу керек.