วิธีการสอน เทคนิคการสอน ทักษะการสอนและการจัดการเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิธีการสอน เทคนิคการสอน ทักษะการสอนและการจัดการเรียนรู้ by Mind Map: วิธีการสอน เทคนิคการสอน ทักษะการสอนและการจัดการเรียนรู้

1. วิธีการสอน

1.1. บรรยาย

1.2. สาธิต

1.3. ทดลอง

1.4. นิรนัย

1.5. อภปิรายกลุ่มย่อย

1.6. ทัศนศึกษา

1.7. การแสดงละคร

2. ทักษะการสอน

2.1. ความสามารถในการปฏิบัติการสอนด้านต่างๆอย่างชำนาญซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้สอนมีความรู้ ความสามารถเข้าใจเก่ียวกับการสอน

2.1.1. การนำเข้าสู่บทเรียน

2.1.2. การอธิบาย

2.1.3. การเร้าความสนใจ

2.1.4. การใช้สื่อการสอน

2.1.5. การใช้กระดานดำ

2.1.6. การเสริมแรง

2.1.7. การสรุปบทเรียน

2.1.8. การสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำ

3. การจัดการเรียนรู้/รูปแบบการจัดการเรียนรู้

3.1. การจัดการเรียนรู้

3.1.1. กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนระหว่างผู้สอนกับผ

3.1.1.1. หลักการรู้จักผู้เรียน

3.1.1.2. หลักการวางแผนและจัดการการเรียน

3.1.1.3. หลักการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้

3.1.1.4. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3.2. ปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

3.2.1. ตัวผู้เรียน

3.2.2. บทเรียน

3.2.3. วิธีจัดการเรียนการสอน

3.2.4. สภาพแวดล้อมทางการเรียน

4. เทคนิคการสอน

4.1. กลวิธี/วิธีการเฉพาะหรอืระบบกระบวนการพิเศษท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

4.1.1. การยกตัวอย่าง

4.1.2. การใชสื่อ

4.1.3. การใช้คำถาม

4.1.4. เพลง

4.1.5. กลอน