ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิติกส์กับศาสตร์อื่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิติกส์กับศาสตร์อื่น by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิติกส์กับศาสตร์อื่น

1. ความรู้การยศาสตร์

1.1. ออกแบบกระบวนและเครื่องใช้สำนักงานที่เหมาะสมกับสรีระของแรงงาน เพื่อทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความรู้เศรษฐศาสตร์ เรื่องการหาความคุ้มค่า และจุดคุ้มทุน

2.1. ของการสั่งซื้อวัตถุดิบ การควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่เก็บไว้ไม่ให้มีอยู่มากหรือน้อยจนเกินไป

3. ความรู้เกษตรศาสตร์ เรื่องการเลือกวัตถุดิบและแหล่งผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

3.1. เช่น ในกรณีที่วัตถุดิบเป็นสิ่งที่สามารถเน่าเสียได้ การคัดเลือกจะต้องพิจารณาจากความสดใหม่ และลักษณะเฉพาะ เช่น ลำไย จะต้องมีขนาดและรสชาติตามต้องการ

4. ความรู้วิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกระบวนการผลิต

4.1. ในการดูแลรักษาและควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตสินค้า จัดตาราง ใช้เวลาการผลิตและเกิดของเสียน้อยที่สุด

5. ความรู้เศษฐศาสตร์ เรื่องการบริหารจัดการ

5.1. วางแผนการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเน้นประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการขนส่ง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด

6. ความรู้สังคมศาสตร์และจิตวิทยา เรื่องความต้องการของแต่ละวัยและสังคม

6.1. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต รสนิยม เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการองลูกค้า