Chính sách nông nghiệp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chính sách nông nghiệp by Mind Map: Chính sách nông nghiệp

1. Hỗ trợ các hàng hóa bị hàng hóa nhập khẩ̉u canh tranh

1.1. Trợ cấp hạt giố́ng và giống vật nuôi

2. Thay đổi sử dụng đất nông nghiệp và cơ cấu sản xuất

3. Giấy phép nhập khẩu

4. Thay đổi cơ cấu sử dụng đất , cơ cấu sản xuất, Thay đổi cơ cấu tiêu thụ và chi tiêu cho lương thực thực phẩm

4.1. Thay đổi cơ cấu tiêu thụ và chi tiêu cho lương thực thực phẩm

5. Công cụ chính sách thương mại

5.1. thuế quan

5.2. Thuế xuất khẩu

6. Các mục tiêu chính của chính sách nông nghiệp

6.1. Cải thiện mức sống và điều kiện sống cho người dân ở các vùng nông thôn

6.2. Tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của ngành

6.3. Nâng cao năng lực quản lý ngành của nhà nước một cách hiệu quả.

6.4. Phát triển cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và phục vụ người dân sinh sống tại khu vực nông thôn

6.5. Đạt tăng trưởng bền vững, chất lượng cao và cải thiện năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm

6.6. Sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường một cách bền vững và hiệu quả

7. Công cụ chính sách trong nông nghiệp

7.1. Miễn thủy lợi phí

7.2. Bảo hiểm

7.2.1. Công TY Bảo Việt, Bảo Minh, Tổng Công ty cổ phẩn Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam

7.2.1.1. Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, gia cầm.

7.2.1.2. Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

7.2.1.3. Cây trồng: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau.

7.3. Cơ chê tín dụng

7.4. Hỗ trợ thu nhập

7.5. Thuế xuất khẩu