ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า by Mind Map: ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า

1. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

1.1. (Hybrid Electricf Vehicie:HEV) คือรถยนต์ที่ทำงานด้วยเครื่องยนต์เชื่อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็นหลักในการขับเคลื่อน

2. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน

2.1. (Piug-in Hybrid Eiectric Vehicie: PHEV ) คือรถยนตืที่ทำงานด้วยเครื่องยนตืเชื้อเพลิงและมอเตอร์ไฟฟ้าแต่สามารถชาร์จไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอกได้

3. รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

3.1. (Battery Eiectric Vehicie:BEV) เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ในการขับเคลื่อนมอเตอรืไฟฟ้า โดยการชาร์จไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก

4. รถยนตืไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง

4.1. (Fuei cell Eiectric Vehicie: FCEV) เป็นรถยนตืไฟฟ้าที่มีเซลล์เชื้อเพลิง ติดตั้งภายในรถยนต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เองโดยได้การเติมไฮโดรเจนเป็นเเหล่งพลังงาน