نمودار گرفتن از VOSviewer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
نمودار گرفتن از VOSviewer by Mind Map: نمودار گرفتن از VOSviewer

1. 3- نمودار را براساس بیبلیوگرافی داده ها تفسیر می کنیم

2. 2- باز کردن وس ویوئر

3. خروجی گرفتن از داده ها از اسکوپوس و ذخیره در اندنوت