คำสอนที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คำสอนที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล by Mind Map: คำสอนที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล

1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ

1.1. เป็นหลักปฎิบัติตนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับตัว

1.2. อุฏฐานสัมปทา

1.2.1. การมีความขยันหมั่นเพียร ทำอาชีพสุจริตในการหาทรัพย์

1.3. อารักขสัมปทา

1.3.1. การที่เรารักษาทรัพย์ที่เราหามาได้ ไม่ให้เป็นอัตราย ไม่ใช่จ่ายจนหมด และเก็บไว้ตามสมควร

1.4. กัลยาณมิตตตา

1.4.1. การคบเพื่อนที่ดี คือ "คบมิตรแท้ ไม่คบมิตรเทียม"

1.5. สมชีวิตา

1.5.1. การใช้ทรัพย์ที่หามาได้ เลี้ยงชีวิตตามสมควร

2. สัมปรายิกัตถะ

2.1. หลักปฎิบัติที่มุ่งหวังประโยชน์ในอนาคตหรือในชาติหน้า (เป็นการสร้างความอุ่นใจในการทำความดี)

2.2. สัทธาสัมปทา

2.2.1. การมีความเชื่อที่ถูกต้อง ว่ากรรมมีจริง ผลของกรรมอยู่ที่การกระทำ

2.3. สีลสัมปทา

2.3.1. การมีศีลที่บริสุทธิ์

2.4. จาคสัมปทา

2.4.1. การบริจาค การแบ่งปัน การเสียสละ การขจัดกิเลสที่เป็นเหตุให้จิตใจเศร้าหมอง

2.5. ปัญญาสัมปทา

2.5.1. การมีปัญญาเพียบพร้อม ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ รู้จักบาปบุญ คุณโทษ