ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ by Mind Map: ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก วัตถุดิบที่ใช้ทำแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาเพิ่มขึ้น

1.2. ด้านลบ ความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งลดลง ทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันมีมูลค่าลดลง

2. สังคม

2.1. ด้านบวก คุณภาพใช้ชีวิต และสุขภาพของประชาชนดีขึ้น เพราะคุณภาพอากาศที่ดี

2.2. ด้านลบ ความต้องการด้านแรงงานลดลงเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนที่ใช้ลดลงเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาว่างงานเพิ่มขึ้น

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก ลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองและเสียง

3.2. ด้านลบ มีการสร้างโรงผลิดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการใช้ไฟฟ้า