Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Omni-channel by Mind Map: Omni-channel

1. Market Place

1.1. Cấu hình

1.1.1. Seller Mới

1.1.2. Sản phẩm

1.1.3. Platform

1.1.4. Chính sách giao hàng

1.1.5. Chương trình khuyến mãi

1.1.6. Sites

1.2. Bán hàng

1.2.1. Tạo đơn hàng

1.2.2. Xử lý đơn hàng

1.2.3. Hóa đơn

1.3. Trả hàng

1.3.1. Xử lý trả hàng

1.3.2. Chi hộ tiền trả hàng

1.3.3. Hóa đơn

1.4. Quản lý công nợ

1.4.1. Phải thu

1.4.2. Phải trả

2. Seller Center

2.1. Cấu hình

2.1.1. Sản phẩm

2.1.2. Giá bán

2.1.3. Warehouse

2.1.4. Chương trình khuyến mãi

2.2. Bán hàng

2.2.1. Báo giá

2.2.2. Tạo đơn hàng

2.2.3. Xử lý đơn hàng

2.2.4. Xuất kho

2.2.5. Giao hàng

2.2.6. Hóa đơn

2.3. Trả hàng

2.3.1. Xử lý trả hàng

2.3.2. Xử lý hoàn

2.3.3. Xử lý nhập kho

2.3.4. Chi tiền trả hàng

2.3.5. Hóa đơn

2.4. Mua hàng

2.4.1. Đặt hàng

2.4.2. Nhập kho

2.4.3. Hóa đơn

2.5. Trả hàng NCC

2.5.1. Đặt đơn trả hàng

2.5.2. Xuất kho trả hàng

2.5.3. Hóa đơn trả hàng

2.6. Quản lý kho

2.6.1. Chuyển kho nội bộ

2.6.2. Nhập/xuất kho khác

2.6.3. Kiểm kê tồn kho

2.6.4. Quản lý số seri

2.7. Quản lý tiền

2.7.1. Thu hộ

2.7.2. Thu nợ

2.7.3. Thu/chi khác

2.7.4. Kết ca tại cửa hàng

2.7.5. Kiểm quỹ