ชีววิทยา ม.4 #2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ชีววิทยา ม.4 #2 by Mind Map: ชีววิทยา ม.4 #2

1. เทคโนโลยี DNA

1.1. Genetic engineering and gene cloning

1.2. การหาขนาด DNA

1.3. การหาลำดับ nucleotide

1.4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี DNA

1.5. ความปลออดภัยและชีวจริยธรรม

2. วิวัฒนาการ

2.1. หลักฐานของวิวัฒนาการ

2.2. แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

2.3. พันธุศาสตร์ประชากร

2.4. ความถี่ allele

2.5. กำเนิด species

3. โครโมโซมและสารพันธุกรรม

3.1. โครโมโซม

3.2. สารพันธุกรรม

3.3. สมบัติของสารพันธุกรรม

3.4. mutation

4. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

4.1. Mendel

4.2. ส่วนขยายของ Mendel

4.3. ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน