Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GENETIKA by Mind Map: GENETIKA

1. Thomas Hunt Morgan

1.1. eksperimentirao na vinskoj mušici

1.1.1. karakteristike

1.1.1.1. kratak životni ciklus

1.1.1.2. velik broj potomaka

1.1.1.3. jednostavan uzgoj

1.1.1.4. malen broj kromosoma (2n=8)

1.1.2. mutant (mužjak bijelih očiju)

1.1.3. :

2. tijekom oogeneze pigment se nakuplja u dovoljnoj količini u citoplazmi svih jajnih stanica, tako da dolazi do pigmentacije kod svih zigota

3. NASLJEĐIVANJE

3.1. SPOLNO VEZANO

3.1.1. BOLESTI

3.1.1.1. hemofilija

3.1.1.1.1. sklonost krvarenju

3.1.1.1.2. :

3.1.1.2. daltonizam - sljepoća za boje

3.1.1.3. mišićna distrofija

3.1.1.3.1. uzrok mutacija gena na kromosomu X koji kontrolira sintezu mišićnog proteina distrofina

3.2. :

3.3. PO MENDELU

3.3.1. Gregor Mendel

3.3.1.1. začetnik genetike

3.3.1.2. MENDELOVI ZAKONI

3.3.1.2.1. 1. ili zakon o jednoličnosti generacije F1

3.3.1.2.2. 2. ili zakon segregacije (odvajanja alela tijekom mejoze) u generaciji F2

3.3.1.2.3. 3. ili zakon neovisnog nasljeđivanja

3.3.2. MONOHIBRIDNO KRIŽANJE

3.3.2.1. eksperimentirao na običnom grašku

3.3.2.1.1. lako se uzgaja

3.3.2.1.2. daje mnogo potomaka

3.3.2.1.3. daje čistu liniju

3.3.2.1.4. s jedne roditeljske biljke je uklonio prašnike i kistom je prenio pelud s druge roditeljske biljke na njušku tučka

3.3.2.1.5. kontrolirano križanje

3.3.2.1.6. roditeljska ili parentalna generacija (P)

3.3.3. DIHIBRIDNO KRIŽANJE

3.3.3.1. 3. Mendelov zakon

3.3.3.2. F2: 9:3:3:1

3.3.4. TRIHIBRIDNO KRIŽANJE

3.3.4.1. 8 fenotipova

3.3.4.2. 27 genotipova

3.3.5. TESTNO KRIŽANJE

3.3.5.1. rabimo kada je genotip roditelja jedinke dominantnog fenotipa nepoznat

3.3.5.2. :

3.3.6. :

3.3.7. POVRATNO KRIŽANJE

3.3.7.1. križanje potomaka s jedinkom roditeljskog fenotipa

3.3.8. broj skupina vezanih gena nekog organizma odgovara broju njegovih kromosomskih parova

3.3.9. INTERMEDIJARNO KRIŽANJE

3.3.9.1. nasljeđivanje u kojem nema dominacije i recesivnosti

3.3.9.2. :

3.3.10. KODOMINANTNI ALELI

4. VEZANI GENI

4.1. geni koji se zajedno nasljeđuju

4.1.1. Morgan je pretpostavio da se nasljeđuju zajedno jer se nalaze na istom kromosomu

4.1.2. crossing over je odgovoran za potomke koji su drugačiji od roditelja

4.2. potpuna vezanost

4.3. djelomična vezanost

4.4. kromosomska teorija nasljeđivanja

5. MUTACIJE

5.1. Hugo de Vries

5.2. iznenadne promjene nasljedne tvari

5.3. albino

5.4. genske ili točkaste

5.4.1. SOMATSKE

5.4.1.1. tkivo ili tijelo koje nastaje iz te stanice

5.4.1.2. nije nasljedna

5.4.1.3. primjeri

5.4.1.3.1. šarolikost listova i cvjetova biljaka

5.4.1.3.2. bijeli pramen kose

5.4.1.4. maligne bolesti ljudi

5.4.1.4.1. rak

5.4.1.4.2. tumor

5.4.2. GERMINATIVNE

5.4.2.1. prenose se na potomke

5.5. najčešće recesivne

5.6. greška u replikaciji dna

5.6.1. inducirane

5.6.1.1. mutageni

5.6.2. spontane

5.6.2.1. rijetke

5.6.3. SUPSTITUCIJA

5.6.3.1. zamjena jednog nukleotida i njegova para u komplementarnom lancu

5.6.4. ADICIJA

5.6.4.1. umetanje jednog ili više nukleotida

5.6.5. DELACIJA

5.6.5.1. gubitak jednog ili više

5.7. čimbenici

5.7.1. veličina gena

5.7.2. genotip

5.7.3. temperatura

5.8. kromosom

5.8.1. kromosomske anomalije ili aberacije

5.8.2. promjene strukture

5.8.2.1. DELACIJA

5.8.2.1.1. gubitak kromosomskog segmenta

5.8.2.1.2. posljedica loma kromosoma

5.8.2.1.3. smrtonosna

5.8.2.2. DUPLIKACIJA

5.8.2.2.1. udvostručenje gena

5.8.2.2.2. ne gubi se nasljedna tvar

5.8.2.3. INVERZIJA

5.8.2.3.1. prelamanje kromosoma na 2 mjesta

5.8.2.4. TRANSLOKACIJA

5.8.2.4.1. dva segmenta 2 kromosoma mijenjaju svoje položaje

5.8.2.4.2. uravnotežena

5.8.2.4.3. neuravnotežena

5.8.3. promjena broja

5.8.3.1. EUPLODIJI

5.8.3.1.1. monoploidi

5.8.3.1.2. poliploidi

5.8.3.2. ANEUPLODIJI

5.8.3.2.1. kromosomski set

5.8.3.2.2. manjak ili višak kromosoma

5.8.3.2.3. nepravilno razvrstavanje kromosoma tijekom mejoze

5.8.3.2.4. poremećaji

6. VIRUSI I BAKTERIJE

6.1. VIRUSI

6.1.1. nemaju jezgru

6.1.2. DNA ili RNA + proteinski omotač

6.1.3. sistematizacija

6.1.3.1. tip nukleinske kiseline

6.1.3.1.1. DNA

6.1.3.1.2. RNA

6.1.3.2. značajke kapsoide

6.1.3.2.1. jednostavna građa

6.1.3.2.2. složena građa

6.1.3.3. veličina i oblik

6.1.3.3.1. 20-200 nm

6.1.3.4. tip organizama na kojima parazitiraju

6.1.3.4.1. bakterijski

6.1.3.4.2. biljni

6.1.3.4.3. životinjski

6.1.3.4.4. humani

6.1.4. BAKTERIOFAG

6.1.4.1. životni ciklus

6.1.4.1.1. LITIČKI

6.1.4.1.2. LIZOGENI

6.2. BAKTERIJE

6.2.1. prokariotske stanice

6.2.2. prstenasta DNA (nukleoid), ribosomi, plazmatska membrana, stanična stijenka, (polisaharidna kapsula)

6.2.2.1. PROTOTROFI

6.2.2.1.1. divlji tip

6.2.2.1.2. raste na minimalnoj podlozi

6.2.3. prehrambene potrebe

6.2.3.1. AUKSOTROFI

6.2.3.1.1. mutanti

6.2.3.1.2. zahtijevaju različite dodatke na minimalnoj podlozi

6.2.4. genofor

6.2.4.1. genski materijal

6.2.5. Escherichia coli

6.3. rekombinacija

6.4. mehanizmi unosa strane DNA

6.4.1. transformacija

6.4.2. konjugacija

6.4.3. transdukcija

7. ČOVJEK

7.1. Hermann Muller

7.2. svojstva

7.2.1. monogenska

7.2.1.1. dominantna

7.2.1.1.1. velike oči

7.2.1.1.2. kratkovidnost/dalekovidnost

7.2.1.1.3. debele usnice

7.2.1.1.4. normalna pigmentacija kože

7.2.1.1.5. ...

7.2.1.2. recesivna

7.2.1.2.1. sitne oči

7.2.1.2.2. normalan vid

7.2.1.2.3. tanke usnice

7.2.1.2.4. albino-koža

7.2.1.2.5. ...

7.2.2. poligenska

7.2.2.1. dominantna

7.2.2.1.1. nizak rast

7.2.2.1.2. tamna kosa

7.2.2.1.3. smeđe ili zelene oči

7.2.2.2. recesivna

7.2.2.2.1. visok rast

7.2.2.2.2. svijetla kosa

7.2.2.2.3. plave ili sive oči

7.3. multipli aleli

7.4. AB0 sustav krvnih grupa

7.4.1. kodominacija IA i IB

7.4.2. antigeni

7.4.2.1. A

7.4.2.1.1. A

7.4.2.2. B

7.4.2.2.1. B

7.4.2.3. 0

7.4.2.3.1. /

7.4.3. protutijela

7.4.3.1. A

7.4.3.1.1. B

7.4.3.2. B

7.4.3.2.1. A

7.4.3.3. 0

7.4.3.3.1. A i B

7.4.4. 0 univerzalni davatelj

7.4.5. AB univerzalni primatelj

7.5. rodoslovlje

7.5.1. grafički prikaz nekoliko generacija rodbinskih odnosa između predaka i potomaka

7.5.2. prati učestalost dominantnih/recesivnih svojstava

7.5.3. incest

7.5.4. jednojajčani blizanci

7.6. nasljedne bolesti

7.6.1. autosomalne

7.6.1.1. dominantne

7.6.1.1.1. Huntingtonova bolest

7.6.1.1.2. tumor kože, tumor dojke, srčane bolesti, polidaktilija...

7.6.1.2. recesivne

7.6.1.2.1. srpasta anemija, cistična fibroza, Tay-Sachsova bolest....

7.6.2. poligenske

7.6.2.1. okoliš

7.6.2.2. šećerna bolest, mulitpla skleroza, Alzheimerova bolest, shizofrenija....

7.7. nastanak metastaza malignog tumora

7.8. otkrivanje genskih bolesti amniocentezom

8. CITOPLAZMATSKO NASLJEĐIVANJE

8.1. nasljeđivanje gena koji su smješteni izvan jezgre

8.2. majčinsko/vankromosomsko nasljeđivanje

8.3. Ephestia kuehniella

8.4. ne podliježe Mendelovim zakonima

8.4.1. tijekom mejoze je nastala barem jedna hijazma u bivalentu

8.5. Carl Correns

8.5.1. kloroplasti prenose boju listova kod biljke noćurka

8.5.2. varijegacija

8.5.3. kod potomaka se uvijek razvija lišće kakvo ima ženski dio cvijeta

8.6. sve stanice imaju mitohondrije

8.6.1. stanično disanje

8.6.2. geni se nasljeđuju od majke

8.6.3. nema križanja u DNA

8.6.3.1. forenzičko "oružje"

8.6.4. 24-37 gena

8.6.5. bolesti

8.7. plazmidi

8.7.1. bakterije i eukariotske stanice

8.7.2. repliciraju se neovisno o bakterijskoj DNA