การวางแผนการดูแลผู้รับบริการที่บ้านภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลในประเด็น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวางแผนการดูแลผู้รับบริการที่บ้านภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลในประเด็น by Mind Map: การวางแผนการดูแลผู้รับบริการที่บ้านภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลในประเด็น

1. การประเมินความต้องการผู้รับบริการ

1.1. ความต้องการด้านร่างกาย

1.1.1. การได้รับอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอ

1.1.2. การทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวัน

1.1.3. การได้รับการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

1.2. ความต้องการด้านความปลอดภัย

1.2.1. การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมสำหรับการใช้รถเข็น

1.2.2. การจัดระเบียบเตียงให้เหมาะกับผู้ป่วย

1.3. ความต้องการด้านความรักและความเป็นเจ้าของ

1.3.1. การดูแลผู้ป่วยด้วยความรัก

1.3.2. การรับฟังความต้องการของผู้ป่วย

1.4. ความต้องการด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง

1.4.1. การส่งเสริมให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ต่อไปในแต่ละวัน

1.5. ความต้องการด้านสมบูรณ์ในชีวิต

1.5.1. ส่งเสริมในผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง

2. การวางแผนและกำหนดกิจกรรมการดูแลบนพื้นฐานความแตกต่าง ความเอื้ออาทร และความเข้าใจความเป็นมนุษย์ผู้รับบริการ

2.1. การได้รับอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอ

2.1.1. การกำหนดประทานอาหารให้ผู้ป่วยได้รับประทานในแต่ละมื้อ

2.2. การได้รับการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

2.2.1. การดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว

2.3. การจัดระเบียบเตียงให้เหมาะกับผู้ป่วย

2.3.1. การจัดเตียงให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดเป็นประจำ

2.4. การทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวัน

2.4.1. สอนให้ผู้ป่วยพยายามทำกิจวัตรด้วยตัวเอง

2.5. การรับฟังความต้องการของผู้ป่วย

2.5.1. พยายามนั่งพูดคุยกับผู้ป่วยเป็นประจำ เพื่อให้ผู้ป่วยไว้ใจแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟัง

2.6. การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมสำหรับการใช้รถเข็น

2.6.1. การจัดบ้านให้เป็นระเบียบให้เหมาะสมกับการใช้รถเข็น

3. การบันทึกและติดตามผลการดูแล

3.1. การได้รับอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอ

3.1.1. การชั่งน้ำหนักของอาหารก่อนและหลังการรับประทานแล้วจดบันทึก เมื่อนำมาวิเคราะห์

3.2. การทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวัน

3.2.1. สังเกตดูและประเมินด้วยสายตา ดูว่าผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้นหรือไม่

3.3. การได้รับการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

3.3.1. การบันทึกปริมาณน้ำที่กินเข้าไปและปริมาณน้ำที่ออกจากร่างกาย เพื่อดูความสมดุลของน้ำในร่างกาย

3.4. การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสมสำหรับการใช้รถเข็น

3.4.1. ดูและสังเกตว่าผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้หรือได้

3.5. การจัดระเบียบเตียงให้เหมาะกับผู้ป่วย

3.5.1. ดูความสะอาดของเตียง

3.6. การรับฟังความต้องการของผู้ป่วย

3.6.1. สังเกตดูท่าทางและสีหน้าของผู้ป่วย