ชาวพุทธตัวอย่าง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ชาวพุทธตัวอย่าง by Mind Map: ชาวพุทธตัวอย่าง

1. ประวัติ

1.1. พระยามิลินท์ประสูติที่หมู่บ้านกาลาสิบนเกาะอลสัณฑะ ได้แก่ เมืองอเล็กซานเตรียหรือกันตาหารในปัจจุบันมีเมืองหลวงชื่อว่าสาคละซึ่งเป็นเมืองเดียวกับเมืองสังคาลของ

2. เหตุการณ์สำคัญ

2.1. การสนทนาปัญหากับพระนาคเสนทรงมีความสนใจในปรัชญาและศาสนามากมีความสามารถมีความรอบรู้ในวิชาการหลายแขนง

2.2. ได้เสด็จไปตรัสถามปัญหาในสำนักของคณาจารย์ต่าง ๆ มีครูทั้ง ๖ เป็นต้น แต่ไม่มีใครที่จะสามารถแก้ข้อสงสัยของพระองค์ได้จึงทำให้พระองค์ทรงเกิดความท้อแท้

2.3. ในขณะนั้นได้มีพระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าพระนาคเสนเป็นผู้ที่แตกฉานในพระไตรปิฎก

2.4. เมื่อพระยามิลินท์ทรงทราบข่าวนั้นจึงได้เสด็จไปพบท่านและได้นิมนต์พระนาคเสนเข้าไปในวังเพื่อจะทรงถามปัญหาพระนาคเสนก็ยอมรับ แต่มีข้อแม้อยู่ว่าให้โต้ตอบปัญหากันแบบบัณฑิตไม่ใช่แบบกษัตริย์ซึ่งพระยามิลินท์ก็ได้ทรงตกลงตามนั้น

2.5. พระยามิลินท์ได้ทรงถามปัญหาหลายข้อกับพระนาคเสนพระนาคเสนก็ได้ถวายวิสัชนาทุกข้อจนเป็นที่พอพระทัย

2.6. พระยามิลินท์ทรงมีความเลื่อมใสในพระเถระทรงสร้างวิหารถวายพระเถระทรงบำรุงพระพุทธศาสนา

2.7. เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้าถึงพระรัตนตรัยปฏิญาณพระองค์เป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้นมาจนตลอดพระชนมชีพ

3. สิ่งที่ประทับใจ

3.1. การใช้เหตุและผลในการสนทนา การศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แตกฉาน มุ่งมั่น

4. คุณธรรมที่ควรเอาแบบอย่าง

4.1. ๑) ทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ผู้ฉลาดมีความสามารถในวิชาการต่าง ๆ ๒) ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีเหตุผล ๓) ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เสียสละ ๔) ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง