ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์ by Mind Map: ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์

1. กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ

1.1. ออกแบบการนำเข้าวัตถุดิบ การลำเลียงวัตถุดิบและการแปลงวัตถุดิบเป็นสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ได้เปรียบทางการแข่งขัน

2.1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า จัดการขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ลดปัญหาข้อผิดพลาดในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

3. ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร

3.1. พการขนถ่ายวัสดุ ให้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสินค้า