Games Based Learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Games Based Learning by Mind Map: Games Based Learning

1. ข้อดี

1.1. ดึงดูดผู้เรียน

1.2. ช่วยฝึกสมอง

1.3. มีความสนุกสนาน

1.4. ฝึกความคิดสร้างสรรค์

1.5. ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

2. ข้อเสีย

2.1. ต้องใช้เวลามากในการสร้างเกม

2.2. ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจการสร้างเกม

2.3. ใส่เนื้อหาที่เรียนลงในเกมอาจไม่ครอบคลุม

2.4. ต้องมีทักษะในการประเมินผลผู้เรียนเช่นการสะสมคะแนน

2.5. ค่าใช้จ่ายมาก