Game-based Learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Game-based Learning by Mind Map: Game-based Learning

1. ข้อดี

1.1. กระตุ้นความสนใจในเนื้อหาที่เรียน

1.2. ผู้เรียน สนุกกับการเรียน

1.3. ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเพิ่มเติมได้

1.4. ผู้สอนไม่เหนื่อยกับการสอน

1.5. ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

2. ข้อเสีย

2.1. ต้องใช้เวลาในการสร้าง

2.2. ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ

2.3. ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวเกม

2.4. มีค่าใช้จ่ายเยอะ

2.5. ผู้เรียนบางคนอาจจะไม่ชอบเล่นเกม