Game based learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Game based learning by Mind Map: Game based learning

1. ข้อเด่น/ข้อดี

1.1. ผู้เล่้นได้ความรู้ในรูปแบบที่จดจำง่าย

1.2. หากเล่นเป็นทีมก็ทำให้ผู้เล่นมีปฎิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ

1.3. ทำให้ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาที่มีความท้าทาย

1.4. ฝึกประสบการณ์การคิดให้กับผู้เล่น

1.5. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของผู้เล่น

2. ข้อด้อย/ข้อเสีย

2.1. ต้องใช้เวลาในการคิดนานหากผู้เล่นไม่มีพื้นฐานหรือความรู้ความเชี่ยวชาญ

2.2. เกมส์อาจไม่มีความน่าสนใจหากรูปแบบของเกมส์ยากเกินกว่าผู้เล่นจะเข้าใจ

2.3. อาจทำให้ผู้เล่นแข่งขันกันเอง

2.4. การสร้างเกมส์ต้องผ่านกระบวนการคิดและการสร้างสรรค์อยากมากทำให้ต้องมีการเตรียมการในการสร้างอย่างมาก

2.5. เกมส์บางอันอาจตอบสนองได้แค่กลุ่มผู้เล่นส่วนน้อย