องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. Hardware

1.1. Hardware คือลักษณะทางกายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

1.1.1. Hardware แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1.1.1.1. 1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1.2. 2. หน่วยประมวลผลกลาง

1.1.1.3. 3. หน่วยความจำหลัก

1.1.1.4. 4. หน่วยแสดงผลลัพธ์

1.1.1.5. 5. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

2. Software

2.1. Software คือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบออกมาจากโรงงานจะยังไม่สามารถทำงานใดๆ เนื่องจากต้องมีซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่างๆ ตามต้องการโดยชุดคำสั่งหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนขึ้นมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมีโปรแกรมเมอร์หรือนักเขียนโปรแกรมเป็นผู้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขียนซอฟต์แวร์ต่างๆขึ้นมา

2.1.1. Software แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

2.1.1.1. 1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1.1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ โดยส่วนมากแล้วจะติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนควบคุมทำงานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการทำงานอื่นๆที่ผู้ใช้ต้องการได้ต่อไป

2.1.1.2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.1.1.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในการช่วยการทำงานต่างๆ ให้กับผู้ใช้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน

3. Peopleware

3.1. Peopleware คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมากต้องใช้บุคลากรสั่งให้เครื่องทำงาน เรียก บุคลากรเหล่านี้ว่า ผู้ใช้ หรือ User แต่ก็มีบางชนิดที่สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุม อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็ยังคงต้องถูกออกแบบหรือดูแลรักษาโดยมนุษย์เสมอ

3.1.1. Peopleware แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

3.1.1.1. 1. ผู้จัดการระบบ System Manager

3.1.1.1.1. ผู้จัดการระบบ System Managerคือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระบบงานหรือองค์กรด้านคอมพิวเตอร์

3.1.1.2. 2. โปรแกรมเมอร์ Programmer

3.1.1.2.1. โปรแกรมเมอร์ Programmer คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่นำระบบงานใหม่ที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้มาสร้างเป็นโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยทำการเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับระบบงานนั้น ๆ

3.1.1.3. 3. ผู้ใช้ User

3.1.1.3.1. ผู้ใช้ User คือ กลุ่มบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ User และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้ระบบงานหรือเป็นผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง

3.1.1.4. 4.นักวิเคราะห์ระบบ System Analyst

3.1.1.4.1. นักวิเคราะห์ระบบงาน System Analysist :SA คือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้โปรแกรม ผู้จัดองค์กรและโปรแกรมเมอร์ ทำการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานเดิม ออกแบบระบบงานใหม่ ติดตั้งระบบงานใหม่ รวมทั้งประเมินผลระบบงาน

3.1.1.5. 5. พนักงานปฏิบัติการ Operator

3.1.1.5.1. พนักงานปฏิบัติการ Operator คือ บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือภารกิจประจำวันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

3.1.1.6. 6. วิศวกรระบบ System Engineer

3.1.1.6.1. วิศวกรระบบ System Engineer คือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ออกแบบ สร้าง ซ่อม บำรุง และดูแลรักษาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ

4. Data / Information

4.1. 4. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information) ในการทำงานต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ถูกเก็บรวบรวมมาประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

5. Procedure

5.1. กระบวนการทำงาน (Procedure) กระบวนการทำงานหรือโพรซีเยอร์ หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้การทำงานพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่อง ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ถ้าต้องการถอนเงินจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ

5.1.1. Procedure มีอยู่ 6 ขั้นตอน

5.1.1.1. 1.จอภาพแสดงข้อความเตรียมพร้อมที่จะทำงาน

5.1.1.2. 2.สอดบัตร และพิมพ์รหัสผู้ใช้

5.1.1.3. 3.เลือกรายการ

5.1.1.4. 4.ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

5.1.1.5. 5.รับเงิน

5.1.1.6. 6.รับใบบันทึกรายการ และบัตร