การจัดตั้งบริษัทจำกัด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดตั้งบริษัทจำกัด by Mind Map: การจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

2. 1. กรณียังไม่ได้ขายหุ้นออกใหม่ ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน

3. 1. ตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียน

4. ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด

4.1. 2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่่นชื่่อต่อนายทะเบียน

4.2. 3. จัดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น

4.3. 4. การจัดประชุมเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท

4.4. 5. เลือกคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ

4.5. 6. ชำระค่าธรรมเนียมการจด ทะเบียนบริษัท

4.6. 7. รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

5. ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

5.1. 1.ชื่อของบริษัท (ตามที่จองชื่อไว้)

5.2. 2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

5.3. 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ประกอบกิจการค้า

5.4. 4. ทุนจดทะเบียนแบ่งเป็นหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้

5.5. 5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้

5.6. 6.ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน

5.7. 7. อากรแสตมป์ 200 บาท

6. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

6.1. 2. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ติดแสตมป์ 200 บาท (ใช้ทั้ง 2 หน้า)

6.2. 3.แบบวัตถุประสงค์ (แบบ ว.)

6.3. 4. เอกสารประกอบ

7. ค่าธรรมเนียม

7.1. 1.คิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท (เศษของแสนคิดเป็ฯแสน)

7.2. 2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

7.3. 3.ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท

7.4. 4. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

8. วิธีการจดทะเบียนเเพิ่มทุน

8.1. 2. กรณีที่ขายหุ้นออกใหม่เป็นคราวๆ ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน และจดทะเบียนเพิ่มทุนตามจำนวนหุ้นที่ขายได้ พร้อมทั้งจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

8.2. 3. กรณีขายหึ้นออกใหม่ในคราวเดียวกัน ให้ยื่นจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ