قوانین کار و کارآفرینی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
قوانین کار و کارآفرینی by Mind Map: قوانین کار و کارآفرینی

1. شغل

1.1. درآمد

1.2. برنامه ریزی

1.2.1. برنامه ریزی مسیر شغلی

1.2.2. تعیین هدف

2. حرفه

3. کار

4. کسب و کار

4.1. روستایی

4.2. خانوادگی

4.3. خانگی

4.4. اینترنتی

5. مالکیت

5.1. فردی

5.2. اجتماعی

5.3. شرکتی

6. قانون کار

7. کارآفرینی

7.1. خلاقیت

7.2. ایده

7.3. نوآوری

7.4. فرصت

8. استارت آپ

8.1. Accelrator

8.2. Incubator

9. طرح کسب و کار

9.1. مدیریت

9.2. منابع انسانی

9.3. بازار یابی و فروش

9.4. برنامه مالی

9.5. طرح کسب و کار یک صفحه ای

9.5.1. چشم انداز

9.5.2. ماموریت

9.5.3. اهداف

9.5.4. استراتژی

9.5.5. برنامه ها