Rritja ekonomike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rritja ekonomike by Mind Map: Rritja ekonomike

1. Burimet njerëzore

2. Faktorët ekonomik

2.1. Akumulimi i kapitalit

2.2. Progresi teknologjik

2.3. Fuqia punëtore

3. Faktorët jo-ekonomik

3.1. Institucionet

3.1.1. Korniza institucionale shtetërore

3.1.1.1. Të drejtat e pronës

3.1.1.2. Institucionet rregullatore

3.1.1.3. Institucionet për stabilizimin makroekonomik

3.1.1.4. Institucionet e sigurimeve shoqërore

3.1.1.5. Institucionet e menaxhimit të konfliktit

3.2. Efikasiteti i qeverisë

3.2.1. Korrupsioni

3.2.2. Paqëndrueshmëri politike

3.3. Sistemet politike dhe administrative

3.4. Faktorët kulturorë dhe socialë

3.4.1. Diversiteti etnik

3.4.2. Gjuha

3.4.3. Feja

3.4.4. Besimi

3.4.5. Normat qytetare

3.5. Gjeografia dhe demografia

3.5.1. Cilësia e tokës

3.5.2. Burimet natyrore

3.5.3. Klima

3.5.4. Topografia

3.5.5. Sëmundjet

4. Teori dhe modele

5. PBB (Prodhimi i Brendshëm Bruto)

6. Mirëqenia dhe prosperiteti i njerëzve

7. Faktorët indirekt

7.1. Kërkesa totale,normat e kursimit dhe normat e investimeve

7.2. Efikasiteti i sistemit financiar

7.3. Politikat buxhetore dhe fiskale

7.4. Migrimi i punës dhe kapitalit

8. Faktorët direkt

8.1. Burimet natyrore

8.2. Rritja e kapitalit të punësimit

8.3. Avancimet teknologjike

9. Industrializimi dhe përparimet në teknologji

10. IHD ( Investimet e Huaja Direkte)

11. Komponentët e tregut

11.1. Eksporti

11.2. Importi

11.3. Kufizimet tregtare