หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 by Mind Map: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน

1.1. 1 กิจกรรมแนะแนว

1.2. 2 กิจกรรมนักเรียน

1.2.1. 2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

1.2.2. 2.2 กิจกรรม ชุมนุม ชมรม

1.3. 3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์

2. สาระการเรียนรู้

2.1. กลุ่มที่5 สุขศึกษาและพลศึกษา

2.1.1. สาระที่1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

2.1.1.1. มาตราฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

2.1.2. สาระที่2 ชีวิตและครอบครัว

2.1.2.1. มาตราฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

2.1.3. สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและสากล

2.1.3.1. มาตราฐาน พ3.1 เข้าใจ มีทักษพะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม กีฬา

2.1.3.2. มาตราฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม เล่นกีฬา มีวินัย เคารพกฏ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา

2.1.4. สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

2.1.4.1. มาตราฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

2.1.5. สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

2.1.5.1. มาตราฐาน พ 5.1 ป้อวกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

3. มาตราฐานการเรียนรู้

3.1. 8กลุ่มสาระการเรียนรู้

3.1.1. 1ภาษาไทย

3.1.2. 2คณิตศาสตร์

3.1.3. 3วิทยาศาสตร์

3.1.4. 4สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1.5. 5สุขศึกษาและพลศึกษา

3.1.6. 6ศิลปะ

3.1.7. 7การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3.1.8. 8ภาษาต่างประเทศ

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.1. 1รักชาติ ศาสนา กษัตริย์

4.2. 2ซื่อสัตย์ สุจริต

4.3. 3มีวินัย

4.4. 4ใฝ่เรียนรู้

4.5. 5อยู่อย่างพอเพียง

4.6. 6มุ่งมั่นใยการทำงาน

4.7. 7รักความเป็นไทย

4.8. 8มีจิตสาธารณะ

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

5.1. 1ความสามารถในการสื่อสาร

5.2. 2ความสามารถในการคิด

5.3. 3ความสามารถในการแก้ปัญหา

5.4. 4ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.5. 5มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6. หลักการ

6.1. 1เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาของชาติ

6.2. 2เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน

6.3. 3เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระบายอำนาจ

6.4. 4เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้แลการจัดการเรียนรู้

6.5. 5เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.6. 6เป็นหลักสูตรการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

7. จุดมุ่งหมาย

7.1. 1มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา

7.2. 2มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

7.3. 3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

7.4. 4มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และโลกยึดมั่นในวิถีชีวิต

7.5. 5มีจิตสำนึกในกานอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย