Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP Payroll by Mind Map: ERP Payroll

1. Excel, Doc

2. Nhập tay

3. End data

4. Có thể tạo các chu kỳ tính lương tùy ý theo kế toán Ví dụ tạo 1 cycles, đặt tên cycles là Lương marketing 1/1/2021 - 31/01/2021. sau đó vào cycles này,lựa chọn bảng công thức đã tạo từ trước và chọn các nhân sự sẽ áp dụng, sau đó tính toán và xuất ra dữ liệu lương cuối cùng

5. Thiết lập xử lý các dữ liệu của riêng từng module, sau đó trả về giá trị cho bảng công thức sử dụng, có thể thêm 1 module tùy ý. Ví dụ config module dữ liệu KPI của marketing, sau đó đặt tên module đó là KPI_MARKETING, và sử dụng nó trong bảng công thức.

6. New custom

7. Các loại trợ cấp

8. Doanh số

9. Bảo hiểm

10. KPI

11. Module

12. Cycles (Các chu kỳ tính lương)

13. (Các input đầu vào) Lương thử việc, lương chính thức, cấp bậc, phòng ban,

14. Thông tin cơ bản về nhân sự

15. BẢNG CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG (Sử dụng công thức được lấy từ module, lập bảng lương cho từng loại, từng nhóm, hoặc cả 1 phòng ban)

16. ERP HR (Thực hiện việc đổ data vào service payroll)