Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ферменти by Mind Map: Ферменти

1. Класифікація

2. Властивості

3. Історія

4. ферменти є каталізаторами з регульованою активністю яка змінюється під впливом певних хім. сполук РЕГУЛЬОВАНІСТЬ ДІЇ ( АЛОСТЕРИЧНІСТЬ)

5. кожний фермент діє на певний субстрат , каталізуючи лише одну " свою" реакціюСПЕЦИФІЧНІСТЬ або СЕЛЕКТИВНІСТЬ

6. не руйнуються в реакціях - прискорюють швидкість хім. реакцій за звичайних умов, але самі при цьому не витрачаються ВИСОКА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ

7. Ензимологія- наука про ферменти білкові сполуки, які є біологічними каталізаторами

8. молекули ферментів є білками або РНК

9. РНК- ферменти називаються рибозимами і вважаються первісною формою ферментів

10. формою ферментів мають більші розміри, ніж молекули субстратів мають складну просторову конфігурацію, здебільшого глобулярної структури

11. прості ( однокомпонентні)

12. містять лише білкову частину можуть кристалізуватися рибунуклеаза, гідролази ( амілази, ліпази, протеази), уреаз

13. складні( двокомпонентні)

14. містять білкову і небілкову частини ( у вигляді певних органічних сполук, катіонів або аніонів

15. За хімічним складом

16. оксидоредуктази трансферази гідролази ліази ізомерази лігаз

17. За типами ферментативних реакцій

18. оксидоредуктази ( каталаза) ; лігази (ДНК2.За типами ферментативних реакцій полімераза);ліази