การโฆษณาประชาสัมพันธ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ by Mind Map: การโฆษณาประชาสัมพันธ์

1. จุดประสงค์ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์

1.1. เพื่อให้ประชาชนรู้จักสินค้าหรือบริการนั้นๆ

1.2. เพื่อบอกกล่าว เผยแพร่ เป็นการให้ความรู้และแจ้งข่าวสารหน่วยงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ

1.3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

2. ความหมายของการโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.1. การโฆษณา คือ การเผยแพร่หรือกระทำการด้วยวิธีใดๆ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ โดยมีจุดหมายหลักเพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจและซื้อสินค้าและบริการนั้น

2.2. การประชาสัมพันธ์ คือ การเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจของหน่วยงสนแก่ประชาชน

3. ประเภทของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

3.1. สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ไปรษณีย์ แผ่นพับหรือใบปลิว

3.2. การกระจายเสียง เช่่น วืทยุ โทรทัศน์

3.3. การโฆษณา เช่น ป้ายโฆษณาอยู่ที่ ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่

3.4. สื่ออื่นๆ เช่น ภาพยนต์ อินเตอร์เน็ต การโฆษณา ณ จุดซื้อ

4. ลักษณะของการโฆษณา

4.1. การโฆษณาเป็นกิจกรรมสื่อสารมวลชล

4.2. การโฆษณาเป็นการสื่อสารเพื่อการจูงใจ

4.3. การโฆษณาเป็นการจูงใจด้วยเหตุผลจริง

5. การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสื่อ

5.1. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับประเภทของภาษา

5.2. ใช้ภาษาให้สุภาพ เหมาะสม

5.3. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน

6. ส่วนประกอบของข้อความโฆษณา

6.1. ส่วนข้อความพาดหัวข่าว

6.2. ส่วนข้อความขยายภาพหัวหรือส่วนพาดหัวรอง

6.3. ส่วนขยายรายละเอียดของสินค้าหรือบริการหรือส่วนข้อความ

6.4. ส่วนสรุปหรือส่วนท้าย

7. หลักการเขียนข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์

7.1. เขียนตามความเป็นจริง

7.2. เพื่อให้ประชาชนสนใจสินค้าหรือบริการนั้นๆ

7.3. ไม่ใช้ถ้อยคำที่เสียดสี

7.4. ใช้ภาษาให้เหมาะสมและสุภาพ

7.5. ใช้ส่วนประกอบอื่นๆ ให้เหมาะสม