سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی by Mind Map: سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

1. قانون

1.1. ماده ۱

1.1.1. پایانه فروشگاهی

1.1.1.1. امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته باشد

1.1.1.1.1. رایانه

1.1.1.1.2. دستگاه کارتخوان بانکی (POS)

1.1.1.1.3. درگاه پرداخت الکترونیکی

1.1.1.1.4. یا هر وسیله دیگرى

1.1.1.2. قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی

1.1.2. سامانه مودیان

1.1.2.1. اشخاص مشمول

1.1.2.1.1. کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی )

1.1.2.1.2. اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات هاىمستقیم

1.1.2.2. سامانه ای تحت مدیریت سازمان مالیاتی

1.1.2.3. به هر مودی کار پوشه ویژه ای اختصاص یافته

1.1.2.4. تبادل اطلاعات بین مودیان و سازمان منحصرا از طریق این کار پوشه انجام می شود

1.1.2.5. مودیان میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار به آن متصل شوند

1.1.2.5.1. رایانه شخصی

1.1.2.5.2. پایانه فروشگاهی

1.1.2.5.3. سامانه ابری

1.1.2.5.4. یا هر وسیله دیگرت که حافظه مالیاتی به آن متصل باشد

1.1.2.6. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی است

1.1.3. حافظه مالیاتی

1.1.3.1. نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار میگیرد

1.1.3.2. می تواند به شکل سخت افزار و نرم افزاری باشد

1.1.3.3. تحت نظارت سازمان

1.1.3.4. توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد

1.1.3.5. دارای شناسه یکتا باید باشد

1.1.3.6. شناسه یکتا توسط سازمان اختصاص داده می شود

1.1.4. صورتحساب الکترونیکی

1.1.4.1. صورتحسابی دارای شماره منحصربفرد مالیاتی

1.1.4.2. اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود

1.1.4.3. مشخصات و اقلام اطلاعاتی آن متناسب با نوع کسب وکار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود

1.1.4.4. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا در گاه پرداخت الکترونیکی به عنوان فروشگاهی استفاده میشود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است

1.1.5. شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

1.1.5.1. اشخاص حقوقی

1.1.5.2. دارای پروانه هستند

1.1.5.3. همکاری با سازمان طبق ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان در موارد

1.1.5.3.1. ارائه مشاوره و آموزش

1.1.5.3.2. نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوطه به صدور صورتحساب الکترونیکی

1.1.5.3.3. سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان)

1.1.6. کارگروه راهبری سامانه مودیان

1.1.6.1. سیاست گذاری در چهارچوب این قانون بارعایت اسناد بالادستی

1.1.6.2. ایجاد هماهنگی با نهادهای ذیربط

1.1.6.3. تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات،، در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات

1.1.6.4. اعضای آن نمایندگان تام الاختيار از میان کارکنان دستگاههای اجرایی ...

1.1.6.4.1. سازمان امورمالیاتی

1.1.6.4.2. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

1.1.6.4.3. وزارت صنعت،معدن و تجارت

1.1.6.4.4. وزارت اطلاعات

1.1.6.4.5. بانک مرکزی

1.1.6.5. رئیس سازمان امورمالیاتی ریاست آنرا بر عهده دارد

1.1.6.6. مصوبات کارگروه پس از تایید وزیران امور اقتصا دی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است

1.2. ماده ۲

1.3. ماده ۳

2. کلیات