CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN by Mind Map: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

1. BÀI 17: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG.

1.1. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC

1.1.1. F1 = - F2

1.2. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

1.2.1. F1 + F2 = -F3

2. BÀI 18: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH MOMEN LỰC

2.1. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC

2.1.1. F1d1 = F2d2

2.1.2. M = Fd

2.2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH (HAY QUY TẮC MOMEN LỰC)

2.2.1. Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các MOMEN lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các MOMEN lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ

3. BÀI 19: QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

3.1. QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

3.1.1. F = F1 + F2

3.1.2. F1/F2 = d2/d1 ( chia trong )

4. BÀI 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

4.1. CÁC DẠNG CÂN BẰNG

4.1.1. CÂN BẰNG KHÔNG BỀN

4.1.2. CÂN BẰNG BỀN

4.1.3. CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH

4.2. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

4.2.1. MẶT CHÂN ĐẾ LÀ GÌ?

4.2.2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG

4.2.2.1. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ LÀ GIÁ CỦA TRỌNG LỰC PHẢI XUYÊN QUA MẶT CHÂN ĐẾ ( HAY LÀ TRỌNG TÂM "RƠI" TRÊN MẶT CHÂN ĐẾ)

4.2.3. MỨC VỮNG VÀNG CỦA CÂN BẰNG

4.2.3.1. MUỐN TĂNG MỨC VỮNG VÀNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ THÌ HẠ THẤP TRỌNG TÂM VÀ TĂNG DIỆN TÍCH MẶT CHÂN ĐẾ CỦA VẬT

5. BÀI 21: CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

5.1. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA MỘT VẬT RẮN

5.1.1. ĐỊNH NGHĨA

5.1.2. GIA TỐC CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN

5.1.2.1. a = F/m HAY F = ma

5.2. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

5.2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHUYỂN ĐỘNG QUAY. TỐC ĐỘ GÓC

5.2.2. TÁC DỤNG CỦA MOMEN LỰC ĐỐI VỚI MỘT QUAY QUANH MỘT TRỤC

5.2.3. MỨC QUÁN TÍNH TRONG CHUYỂN ĐỘNG QUAY

6. BÀI 22: NGẪU LỰC

6.1. NGẪU LỰC LÀ GÌ?

6.1.1. ĐỊNH NGHĨA

6.1.2. VÍ DỤ

6.2. TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN

6.2.1. TRƯỜNG HỢP VẬT KHÔNG CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

6.2.2. TRƯỜNG HỢP VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

6.2.3. MOMEN CỦA NGẪU LỰC

6.2.3.1. M = F1d1 + F2d2

6.2.3.2. M = F1(d1 + d2)