การแยกสารผสม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแยกสารผสม by Mind Map: การแยกสารผสม

1. การใช้แม่เหล็กดึงดูด

1.1. ขั้นตอน

1.1.1. เป็นวิธีที่ใช้แยกองค์ประกอบของสารเนื้อผสมซึ่งองค์ประกอบหนึ่งมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดูดได้ เช่น ของผสมระหว่างผงเหล็กกับผงกำมะถัน โดยใช้แม่เหล็กถูไปมาบนแผ่นกระดาษที่วางทับของผสมทั้งสอง แม่เหล็กจะดูดผงเหล็กแยกออกมา

2. การหยิบออก

2.1. ใช้แยกของผสมเนื้อผสม ที่ของผสมมีขนาดโตพอที่จะหยิบออกหรือเขี่ยออกได้ เช่น ข้าวสารที่มีเมล็ดข้าวเปลือกปนอยู่

3. การร่อน

3.1. เป็นวิธีการแยกสารที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากกัน ซึ่งองค์ประกอบของสารนั้นจะต้องมีขนาดที่แตกต่างกัน จึงจะสามารถแยกสารโดยวิธีการร่อนได้ เช่นการแยกทรายละเอียดและทราหยายบออกจากกันเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

4. การระเหิด

4.1. เป็นวิธีการแยกสารที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากกัน ซึ่งองค์ประกอบของสารนั้นจะต้องมีขนาดที่แตกต่างกัน จึงจะสามารถแยกสารโดยวิธีการร่อนได้ เช่นการแยกทรายละเอียดและทราหยายบออกจากกันเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

5. การตกตะกอน

5.1. ใช้แยกของผสมเนื้อผสมที่เป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลว ทำได้โดยนำของผสมนั้นวางทิ้งไว้ให้สารแขวนลอยค่อย ๆ ตกตะกอนนอนก้น ในกรณีที่ตะกอนเบามากถ้าต้องการให้ตกตะกอนเร็วขึ้นอาจทำได้โดย ใช้สารตัวกลางให้อนุภาคของตะกอนมาเกาะ เมื่อมีมวลมากขึ้น น้ำหนักจะมากขึ้นจะตกตะกอนได้เร็วขึ้น เช่น ใช้สารส้มแกว่ง อนุภาคของสารส้มจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้โมเลกุลของสารที่ต้องการตกตะกอนมาเกาะ ตะกอนจะตกเร็วขึ้น

6. การรินออก

6.1. สารที่รินออกเป็นสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของเหลวโดยของแข็งจะไม่ละลายในของเหลวนั้น

7. การกรอง

7.1. การทำให้ของแข็งและของเหลวแยกออกจากกันโดยใช้วัสดุต่างๆ นอกเหนือจากกระดาษกรองก็ได้ เช่น ผ้าขาวบางหรือผ้าชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยการเทสิ่งเจือปนมาเทลงที่กระดาษกรองที่พับเป็นรูปกรวยและใส่กรวยแก้วไว้ ของแข็งที่เจือปนอยู่ในของเหลวไม่สามารถผ่านกระดาษกรองไปได้แล้วจะติดอยู่บนกระดาษกรอง ตัวอย่างอื่นๆ เช่น การกรองน้ำ การกรองชาด้วยถุงชา การกรองน้ำกะทิ(แยกสารผสมระหว่างมะพร้าวขูดกับน้ำกะทิ)

8. การระเหยแห้ง

8.1. หมาะสำหรับใช้แยกของแข็ง ซึ่งละลายอยู่ในของเหลวที่เรียกว่าสารละลาย เช่น น้ำทะเล น้ำเชื่อม น้ำเกลือ นิยมใช้ในการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล โดยชาวนาจะเตรียมแปลงนาแล้วใช้กังหันฉุดน้ำทะเลเข้าสู้แปลงนาเกลือ หลังจากนั้นปล่อยให้น้ำทะเลให้ได้รับแสงแดดเป็นเวลานานจนกระทั่งน้ำระเหยจนแห้ง จะเหลือเกลืออยู่ในนา เกลือที่ได้นี้เรียกว่า เกลือสมุทรซึ่งเป็นเกลือที่นำมาปรุงอาหาร ทำเครื่องดื่ม

9. การกลั่น

9.1. การแยกสารผสมที่เป็นของเหลวหรือของแข็งที่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับของเหลว โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดและสมบัติการระเหยยากของสาร หลักการที่สำคัญคือ ทำให้ของเหลวกลายเป็นไอโดยการให้พลังงานความร้อน ทำให้สารที่มีจุดเดือดต่ำกว่าจะระเหยเป็นไอก่อน และเมื่อเย็นลงไอจะควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นของเหลวที่บริสุทธิ์

10. สมาชิก

10.1. ด.ช.นนทกร แสงจันทร์ ป.6เลขที่12

10.2. ด.ช.กันตวิชญ์ บุญญกูล ป.6เลขที่3

10.3. ด.ช.กณิศ ศิรินอง ป.6เลขที่4