ประสบการณ์สำคัญ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประสบการณ์สำคัญ by Mind Map: ประสบการณ์สำคัญ

1. การเล่นบทบาทสมมติ

1.1. การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. การศึกษานอกสถานที่

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. การช่วยเหลือตนเอง

5. การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1. การใช้วัสดุและสิ่งของ

5.2. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

5.3. นำวัสดุสิ่งที่ใช้แล้วมาแปรูปกลับมาใหม่

5.4. การเพาะปลูก

5.5. การเลี้ยงสัตว์

6. การสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติ

7. การดูแลห้องเรียนร่วมกัน

8. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

9. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็น

9.1. การประกอบอาหารไทย

9.2. การละเล่นพื้นบ้าน

10. การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัย มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม

10.1. การร่วมข้อตกลง

10.2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

10.3. การให้ความร่วมมือ

10.4. การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

11. การเล่นและทำงานแบบร่วมมือร่วมใจกัน

11.1. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

11.2. การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

11.3. การทำงานศิลปะแบบร่วมมือ

12. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

12.1. การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา

12.2. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

13. การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

13.1. การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน