Số sự kiện tiêu biểu trong Cao trào Dân chủ 1936-1939

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Số sự kiện tiêu biểu trong Cao trào Dân chủ 1936-1939 by Mind Map: Số sự kiện tiêu biểu trong Cao trào Dân chủ 1936-1939

1. Đón phái viên Chính phủ Pháp và Toàn quyền mới của xứ Đông Dương (đầu năm 1937)

2. Cuộc tổng bãi công của công nhân Công ty than Hòn Gai(11-1936)

3. Cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh,7- 1937)

4. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: giới thiệu chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tuyên truyền chính sách của Đảng

5. 1-5-1938, tại Khu Đấu xảo (Hà Nội) diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ của 2,5 vạn người

6. Đấu tranh nghị trường

7. Phong trào Đông Dương đại hội(giữa năm 1936)