សរីរាង្គ​វិញ្ញាណ​

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
សរីរាង្គ​វិញ្ញាណ​ by Mind Map: សរីរាង្គ​វិញ្ញាណ​

1. គែមអណ្តាតសងខាងខាងក្រោយ :រសជាតិជូរ

2. គល់អណ្តាត: រសជាតិល្វីង

3. ចុងអណ្តាត: រសជាតិផ្អែម

4. ជីវ្កាវិញ្ញាណ

4.1. អណ្តាតមានរសជាតិ

4.1.1. គែមអណ្តាតសងខាងខាងមុខ : រសជាតិប្រៃ

5. កាយវិញ្ញាណ​

5.1. ស្បែក

5.1.1. ធ្មួលវិញ្ញាណ

5.1.1.1. ធ្មួលឈឺចាប់

5.1.1.2. ធ្មួលបំណះទង្គិច

5.1.1.3. ធ្មួលសម្ពាធ

5.1.1.4. ធ្មួលកម្តៅ

5.1.1.5. ធ្មួលត្រជាក់

6. ចក្ខុវិញ្ញាណ

6.1. ទម្រង់គ្រាប់ភ្នែក

6.1.1. ភ្នាសគ្រាប់ភ្នែក

6.1.1.1. កេ្លរ៉ូទិច

6.1.1.2. កូរ៉ូអីុត

6.1.1.3. រេទីន

6.1.2. មជ្ឈដ្ឋានថ្លា

6.1.2.1. ករនេ

6.1.2.2. កែរភ្នែក

6.1.2.3. អ៊ុយម័រទឹក

6.1.2.3.1. រក្សាលំនឹងក្នុងឃ្លប់គ្រាប់ភ្នែក

6.1.2.4. អ៊ុយម័រខន់

6.1.2.4.1. ផ្តល់ទ្រង់ទ្រាយមាំដល់ភ្នែកនិងផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹម

6.2. សរីរាង្គ​ការពារគ្រាប់ភ្នែក

6.2.1. ប្រឡង់ភ្នែក

6.2.2. ត្របកភ្នែក

6.2.3. ក្រពេញភ្នែក

6.2.4. រោមភ្នែក

6.2.5. សាច់ដុំគ្រាប់ភ្នែក

7. សោតវិញ្ញាណ​

7.1. រូបផ្គុំត្រចៀក

7.1.1. ត្រចៀកក្រៅ

7.1.1.1. ដឹកនាំរលកសូរទៅកាន់ក្រដាសត្រចៀក

7.1.2. ត្រចៀកកណ្តាល

7.1.2.1. ទទួលនិងបញ្ជូនរលកសូរ

7.1.3. ត្រចៀកក្នុង

7.1.3.1. បំពង់រាងគូទខ្យង

7.1.3.1.1. នាទីជាសរីរាង្គល្បឺ

7.1.3.2. បំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់

7.1.3.2.1. នាទីរក្សាលំនឹង

8. ឃានវិញ្ញាណ​

8.1. មានកោសិកា3យ៉ាង

8.1.1. កោសិកា​ទ្រទ្រង់​

8.1.2. កោសិកាមូលដ្ឋាន

8.1.3. កោសិកា​ឃានវិញ្ញាណ​