PRO TRADER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRO TRADER by Mind Map: PRO TRADER

1. KẾ HOẠCH

1.1. Phân tích cơ bản

1.2. Phân tích kĩ thuật

1.2.1. Indicator

1.2.2. Price Action

1.2.2.1. Kiến thức

1.2.2.2. Backtest Demo

1.2.2.3. Thực hành trên real

2. QUẢN TRỊ CẢM XÚC

2.1. Tâm lý

2.1.1. Tham lam

2.1.2. Sợ hãi

2.2. Thái độ

2.2.1. Chịu trách nhiệm

2.2.2. Tuân thủ kỉ luật

3. QUẢN TRỊ RỦI RO

3.1. Kỷ luật

3.1.1. Rủi ro 2% /slot

3.2. Quản lý vốn