Quy trình hoàn bù Thẻ quà tặng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quy trình hoàn bù Thẻ quà tặng by Mind Map: Quy trình hoàn bù Thẻ quà tặng

1. Code Thả nhà Đối tác

1.1. CS nhận thông tin từ Khách hàng báo “Không sử dụng được voucher” hoặc “Đã áp dụng voucher nhưng không được khuyến mãi”

1.1.1. CS kiểm tra qua các điều kiện TnC

1.1.1.1. Thỏa TnC

1.1.1.1.1. Chuyển qua group [Vận hành] CS- NOC [BE-OTA-PROMO] kiểm tra thẻ quà tặng trên hệ thống MoMo

1.1.1.2. Không thỏa TnC

1.1.1.2.1. Giải thích cho Khách hàng và từ chối hỗ trợ

2. Code Thả nhà MoMo

2.1. CS nhận thông tin từ Khách hàng báo “Không sử dụng được voucher” hoặc “Đã áp dụng voucher nhưng không được khuyến mãi”

2.1.1. CS kiểm tra qua các điều kiện TnC

2.1.1.1. Thỏa TnC

2.1.1.1.1. Chuyển qua group [Vận hành] CS- NOC [BE-OTA-PROMO] kiểm tra thẻ quà tặng trên hệ thống MoMo

2.1.1.2. Không thỏa TnC

2.1.1.2.1. Giải thích cho Khách hàng và từ chối hỗ trợ